Usprawiedliwiona nieobecność w firmie chroni przed zwolnieniem

Pracownik jest chroniony przed utratą pracy w czasie swojej nieobecności usprawiedliwionej. Jednak i ten okres ochronny kiedyś się kończy. Gdy pracownik przebywa na urlopie albo z innych usprawiedliwionych powodów jest nieobecny w pracy, pracodawcy nie wolno wypowiedzieć mu umowy o pracę. Taki zakaz wynika z art. 41 k. p. Zakaz ten obejmuje zarówno wypowiedzenie definitywne oraz zmieniające. Niepozbawia jednak pracodawcy możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (dyscyplinarka), jeśli są do tego przesłanki. Nie zabrania się też pracodawcy wypowiedzenia umowy przed wejściem pracownika w okres ochronny, nawet gdyby rozwiązanie umowy nastąpiło już w jego trakcie. Pracodawca może ponadto wypowiedzieć umowę od razu po powrocie pracownika do pracy. Jest to bardzo prawdopodobne zwłaszcza przy długoterminowych nieobecnościach pracownika w pracy, np. ze względu na korzystanie z urlopu wychowawczego. Ograniczeniem do wypowiedzenia umowy o pracę są terminy. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez wypowiedzenia, czyli co najmniej: – 3 miesiące – jeśli pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby, a u tego pracodawcy jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; – łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – jeśli pracownik nie świadczy pracy, bo jest chory, uległ wypadkowi przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową, a u tego pracodawcy jest zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy; – miesiąc – gdy nieobecność w pracy jest spowodowana inną przyczyną niż choroba. Gdy pracownik jest nieobecny w pracy dłużej, to pracodawca ma prawo dać mu wypowiedzenie. Gdy jest nieobecny z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, wówczas pracodawca nie może wypowiedzieć jego umowy o pracę przez okres pobierania zasiłku z tego tytułu. Natomiast, gdy pracownik został tymczasowo aresztowany, okres ochronny wynosi 3 miesiące, po upływie których umowa o pracę wygasa. Przy zwolnieniach grupowych lub indywidualnych (z przyczyn leżących po stronie pracodawcy), nie obowiązuje całkowity zakaz wypowiadania umów o pracę. Pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom przebywającym na urlopach, co najmniej 3-miesięcznych (ograniczenie to nie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego), a tym nieobecnym w pracy z innych usprawiedliwionych powodów po upływie okresów uprawniających do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (chodzi tu głównie o osoby przebywające na urlopach wychowawczych). Gdy pracodawca jest w stanie upadłości lub likwidacji nie działają zakazy wypowiadania umów o pracą (art. 41 k. p.). Artykuł zawiera tabelę z urlopami oraz niektórymi nieobecnościami chroniącymi przed wypowiedzeniem.