Niejasne są przywileje dla małych przedsiębiorców

Definicję małego przedsiębiorcy wprowadziła do ustawy z 1991 r. o podatku od dochodów osobistych nowelizacja uchwalona przez Sejm 16 listopada 2006 r. Ma teraz decydować o prawie do dwu nowych podatkowych przywilejów dla małych przedsiębiorców i przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Będą mogli z nich korzystać od 2007 r. Chodzi o możliwość wpłacania zaliczek na podatek nie co miesiąc, lecz kwartalnie, oraz o jednorazową amortyzację, czyli bezpośrednie zaliczenie w ciężar kosztów firmy środków trwałych należących do grupy 5-8 klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych) oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej równowartości 50 tys. euro w ciągu roku podatkowego. Ustawodawcy chodziło o ujednolicenie definicji małego podatnika w PIT z zapisaną w ustawie o VAT. – Ustawodawca przeoczył jednak oczywisty fakt – mówi Anna Kędzierska, doradca podatkowy z Biura Rachunkowego Cogito w Sosnowcu – że podatnikiem VAT jest spółka, a PIT osoba fizyczna, przedsiębiorca. Nie uwzględnił, że wielu przedsiębiorców objętych PIT prowadzi działalność gospodarczą w spółkach osobowych – jawnych, partnerskich, komandytowych, a jednocześnie samodzielnie lub w innych takich spółkach albo w spółkach cywilnych. O zakwalifikowaniu do kategorii małych podatników decydują przychody podatnika PIT, a nie przychody spółki. Przychody zaś z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określa się proporcjonalnie do prawa w udziale w zysku. Jeśli więc trzyosobowa spółka jawna, w której udziały wspólników są równe, ma przychody w wysokości np. 2200 tys. euro, wszyscy wspólnicy będą mieli status małego podatnika. Jeżeli jednak udziały w spółce nie są równe i u jednego wynoszą np. 1/2, a u dwu pozostałych po 1/4, pierwszy wspólnik nie będzie miał takiego statusu. Nie powinno być w takich wypadkach trudności w korzystaniu z prawa do kwartalnego wpłacania zaliczek. Każdy bowiem ze wspólników rozlicza się z fiskusem odrębnie. Dlatego wspólnicy mający status małego podatnika mogą płacić zaliczki kwartalnie, a niemający go – miesięcznie. Problem będzie z ważniejszym przywilejem: jednorazową amortyzacją. Księga przychodów oraz księgi rachunkowe, a także ewidencja środków trwałych są prowadzone przez spółkę, a nie przez poszczególnych wspólników. Koszty, a więc i odpisy amortyzacyjne są ustalane w nich łącznie, bez podziału na poszczególnych wspólników. O wyjaśnienie wątpliwości „Rz” zwróciła się do Ministerstwa Finansów.

Więcej w amortyzacja, mały przedsiębiorca
Biuro w mieszkaniu spółdzielczym

Wielu podatników do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje własne mieszkania. Jeżeli rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą zaliczać określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy...

Zamknij