Najważniejszy jest zakres ryzyk podlegających ubezpieczeniu

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasze przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do nowych rynków umożliwiających poszerzanie rynków sprzedaży. Jednak sukces na rynku europejskim jest zależny nie tylko od wysokiej jakości dostarczanych dóbr i świadczonych usług, ale również od konkurencyjnych warunków handlowych oraz dostępu do źródeł finansowania. Obie kategorie są związane z ryzykiem. Ryzyko to może być jednak wyeliminowane przez ubezpieczenie kredytów eksportowych. W Polsce ubezpieczeniem średnio-i długoterminowych kredytów eksportowych zajmuje się Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Oferta ubezpieczeniowa powinna zainteresować głównie przedsiębiorców chcących finansować transakcje eksportowe o charakterze średnio- i długoterminowym. Źródłem pokrycia takiego finansowania są zazwyczaj kredyty bankowe. Jednak uruchomienie kapitału przez bank wiąże się z koniecznością ubezpieczenia należności eksportowych. W ramach finansowania eksportu przedsiębiorca może skorzystać z dwóch wariantów: kredytu odbiorcy lub kredytu dostawcy. Z punktu widzenia ubezpieczającego się istotny jest zakres ryzyk podlegających ubezpieczeniu. Podstawowym ryzykiem jest ryzyko braku zapłaty za dostarczone towary i wykonane usługi. Kolejnym rodzajem ubezpieczanego ryzyka jest ryzyko polityczne. Ryzyko polityczne obejmuje przypadki uniemożliwiające wykonanie terminowej zapłaty, a związane ze zmianami prawa w kraju dłużnika, moratorium płatniczym lub innymi przyczynami uniemożliwiającymi transfer kwoty za zobowiązanie. Ryzyko to obejmuje również zdarzenie zaliczane do katastrof, jak powódź, klęska żywiołowa itp. W przypadku ubezpieczenia kontraktów o charakterze inwestycyjnym ochronie podlega również ryzyko produkcji. Podjęcie ostatecznej decyzji o ubezpieczeniu musi zostać poprzedzone analizą w kontekście korzyści i strat. W przypadku kredytów eksportowych zdecydowanie większe znaczenie mają potencjalne korzyści. Obok ułatwionego dostępu do finansowania, podstawowym argumentem jest fakt ochrony przed nierzetelnymi odbiorcami. Korzystanie z ubezpieczeń eksportowych wiąże się również ze wzrostem prestiżu na rynkach międzynarodowych, a to z kolei pozytywnie wpływa na zwiększanie swoich udziałów w sprzedaży. Ubezpieczyciel zawsze dokona obiektywnej oceny ryzyka, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Dodatkowo firma posiadająca ubezpieczenie długo- i średnio-terminowego kredytu eksportowego ma możliwość skorzystania programu DOKE (uzyskanie dopłaty do oprocentowania kredytu eksportowego z budżetu państwa).