Jak otrzymać zaświadczenie z urzędu skarbowego

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o taki dokument. Zaświadczenie jest wydawane, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Natomiast zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Fiskus ma prawo odmówić wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie. Następuje to w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Przykładowo w wyroku WSA w Bydgoszczy z 15 czerwca 2005 r. sąd wskazał, że organ może odmówić wydania zaświadczenia stwierdzającego prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Przed wydaniem takich zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych w celu wykazania ich w zaświadczeniu. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie wskazanego postępowania przed upływem 7-dniowego terminu na wydanie zaświadczenia. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu. Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent, do dnia upływu terminów określonych w decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku, nie posiada zaległości podatkowych. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje także zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. W tego typu zaświadczeniach stwierdza się wyłącznie, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem: – podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu, – podatku dochodowego, przy czym w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, a w przypadku osób prawnych – z określeniem wysokości dochodu przyjętego do podstawy opodatkowania, jak również kwoty podatku należnego.

Ostatnie zapytania:

  • archiwum urzędu skarbowego
  • archiwum w uzedzie skarbowym
  • gdzie po zaswiadczenie do urzedu skarbowego
Więcej w Urząd Skarbowy
Wyższe koszty przysługują za twórcze i konkretne efekty pracy

Pracodawca może naliczyć kreatywnemu pracownikowi 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Korzystne podatkowo honorarium to nagroda za przeniesienie praw autorskich do konkretnego utworu. Zastosowanie 50-proc. kosztów to dobry sposób na zwiększenie faktycznego...

Zamknij