Teczki personalne do przeglądu

Nowelizacja ustawy nakazuje potwierdzenie zmiany warunków zatrudnienia oraz mówi o zmianie sposobu sporządzania umów o pracę. Nowela każe wyraźnie potwierdzać zatrudnionemu na piśmie każdą zmianę jego warunków zatrudnienia. Potwierdzenie zmiany warunków zatrudnienia pracownik powinien otrzymać najpóźniej w ciągu miesiąca od wejścia w życie. Zgodnie z nowelą, pracodawca i pracownik zawierają umowę o prace na piśmie. Jeśli tego nie zrobią to pracodawca powinien potwierdzić zatrudnionemu na piśmie ustalenia ustne, i to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Pracodawca z Unii delegujący pracowników do Polski musi im zapewnić warunki nie gorsze od wynikających z naszego prawa pracy, np. płacić przynajmniej 899,10 zł, zatrudniać maksymalnie przez 8 godzin dziennie i średnio 40 tygodniowo. Nowela zwolniła z tego obowiązku od 5 sierpnia br. przedsiębiorców marynarki handlowej kierujących pracowników do swojej filii lub oddziału w Polsce w związku z kontraktem zawartym z obcym podmiotem lub jako agencja pracy tymczasowej. Mogą oni zatrudniać u nas wskazane osoby na gorszych warunkach. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej ministra sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Przedsiębiorcy łamią prawo, żądając wypełniania jednolitego kwestionariusza od kandydatów do pracy i od pracowników. Przepisy zakazują zbierania takich samych danych personalnych od jednych i drugich. Informacje, jakie można uzyskać od kandydatów reguluje art. 221 par. 1 kodeksu pracy). Nowela wprowadziła dwa odrębne wzory kwestionariuszy osobowych: jeden dla kandydatów, drugi dla pracowników z odpowiednio rozdzielonymi personaliami Są to jednak druki pomocnicze. Firma może opracować własne, byleby nie byty sprzeczne z opisanymi ograniczeniami. Nowela rozporządzenia nie wymaga już dołączania do kwestionariuszy fotografii. Artykuł zawiera wzory kwestionariuszy osobowych: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy dla pracownika.