Dałeś? Dostałeś? To teraz płać podatek

Wspólnicy spółek osobowych, udziałowcy lub akcjonariusze spółek kapitałowych wnoszą aportem do tych firm majątek w postaci nieruchomości, maszyn czy nawet przedsiębiorstw, a w zamian otrzymują zysk. W tej sytuacji powinni być przygotowani na zapłacenie podatku od transakcji. Zarówno spółka osobowa jak i akcyjna nie płaci podatku od wniesionego do niej aportu. Spółka osobowa czy kapitałowa zalicza odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego, tj. od środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych do kosztów podatkowych. Przedsiębiorca rozliczy podatkowo amortyzację, jeśli spełni pewne warunki. Spółka musi być właścicielem środka trwałego, który jest kompletny i zdatny do użytku, a jego wykorzystanie musi się wiązać z jej działalnością gospodarczą. Ponadto, środek trwały powinien zostać ujęty w ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne nie są jedynym źródłem kosztów przy aporcie spółki. Są nimi również opłaty notarialne czy opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Udziałowiec lub akcjonariusz (osoba fizyczna) płaci 19 proc. podatku od dochodu (PIT-38). Zeznanie trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym udziałowiec lub akcjonariusz uzyskali przychód z objęcia udziałów. Jeśli aport wnosi spółka kapitałowa, to również zapłaci 19 proc. podatku, podobnie jak od wszystkich pozostałych swoich dochodów. Wspólnik nie zapłaci podatku od aportu wniesionego do spółki osobowej. Natomiast udziałowcy i akcjonariusze zapłacą taki podatek, jeśli przychód wniesionego aportu będzie wyższy od kosztów związanych z taką transakcją. Nie ma podatku od aportu, jeśli jest nim przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Po stronie udziałowca czy akcjonariusza są również koszty podatkowe. Jeśli są one wyższe niż przychód, to wystąpi strata, od której podatku się nie płaci. Koszty te oblicza się w różny sposób zależy to od tego, za co objęte zostały udziały lub akcje w spółce. Kosztem zależnie od sytuacji mogą być: – wydatki poniesione na kupno lub objęcie udziałów (akcji), które zostały w spółce kupione za gotówkę lub pokryte wkładem pieniężnym (w razie objęcia); – nominalna wartość udziałów (akcji) – gdy w spółce zostały one pokryte aportem, który nie jest przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią; – wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa), określona na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia – gdy udziały (akcje) w spółce dzielonej zostały pokryte aportem, którym jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W pozostałych sytuacjach koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na zakup składnika majątku, które dotychczas nie zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów podatkowych.

Więcej w aport
Aport wolny od podatków

Nie musi się obawiać podatku ten, kto prowadząc samodzielnie firmę, chciałby ją wnieść aportem do istniejącej już spółki kapitałowej. - Do tej pory sam prowadziłem firmę. Teraz jednak firma się...

Zamknij