Praca na roli wlicza się do ogólnego stażu

Wiele uprawnień pracowniczych uzależnionych jest od ogólnego stażu, jakim legitymuje się pracownik. Choć wydawałoby się, że dla stażu istotne znaczenie ma zatrudnienie pracownicze, o jakim mowa w kodeksie pracy, to jednak w grę wchodzić mogą także inne okresy, które na mocy odrębnych ustaw lub przepisów zakładowych wliczane są do stażu pracownika. Przykładem takiego okresu niezwiązanego z zatrudnieniem pracowniczym jest praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Zasady zaliczania jej do stażu pracownika określa ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. O tym, czy praca byłego rolnika może zostać zaliczona do stażu pracowniczego, decydują przepisy, stanowiące o zaliczaniu do stażu okresów pracy w innych zakładach pracy. Przepisami tymi mogą być zarówno ustawy i przepisy wykonawcze, jak również układy zbiorowe pracy oraz zakładowe regulaminy wynagradzania. Gdy na ich mocy wliczeniu do stażu, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, podlegać będą okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy, to wśród nich należy uwzględnić także pracę w gospodarstwie rolnym. Ustawa nie znajdzie zastosowania, gdy w myśl danego przepisu prawa lub postanowienia zakładowego do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia u danego pracodawcy lub w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach. Aby praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym była wliczana do stażu pracy, musi przypadać na okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka. Ponadto zaliczeniu do stażu pracowniczego podlegają przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, a także przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Praca w gospodarstwie musi być przez pracownika udokumentowana w formie przewidzianej w ustawie. Stosowne zaświadczenia wydają urzędy gminy. W przypadku gdy urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia, istnieje możliwość udowodnienia okresów pracy rolniczej zeznaniami co najmniej dwóch świadków mieszkających na terenie, na którym jest położone gospodarstwo.

Ostatnie zapytania:

  • Pasionka
  • pasionka do stażu pracy
  • pasionka do emerytury
  • pasionkowe
  • czy praca na roli wlicza się do emerytury
  • praca na roli
  • pasionka komu się należy
  • praca na roli a staż pracy do emerytury
  • praca na roli u rodziców a emerytura
  • pasionka ile lat
Więcej w praca w gospodarstwie rolnym, staż pracy
Większość uprawnień pracowniczych zależy od stażu pracy

Ze stażem pracy wiążą się konkretne uprawnienie pracownicze. Zależą one od zakładowego i ogólnego stażu pracy. Zakładowy czas pracy to okres zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, do którego wlicza się wszystkie...

Zamknij