Kiedy ważne są oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę

Umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia itp. są oświadczeniami woli, do których odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące oświadczeń woli. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie. Taką samą moc ma wypowiedzenie w formie pisemnej jest wypowiedzenie złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wypowiedzenie w innej formie niż pisemna nie jest nieważne, ale niezgodne z przepisami i pracownik na tej podstawie może skutecznie odwołać się do sądu pracy. Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy wypowiedzenia umowy, nie zaś zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy, propozycji zawarcia takiego porozumienia lub jej odrzucenia. W tym zakresie mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (art. 300 k. p.). Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronnym oświadczeniem woli i wywołuje skutek w chwili złożenia przez pracodawcę tego oświadczenia pracownikowi. Zgodnie z art. 61 k.c., który ma zastosowanie do stosunków pracy na podstawie art. 300 k. p., oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Wówczas następuje początek biegu okresu wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu ma miejsce także wtedy, gdy pracownik nie zna treści oświadczenia, ale dotarło ono do pracownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, np. z własnej woli nie podjął przesyłki pocztowej. Odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego wypowiedzenia nie pozbawia skuteczności dokonanego wypowiedzenia. Możliwość zapoznania się pracownika z treścią oświadczenia odnosi się do konkretnego oświadczenia przesłanego do określonego adresata. Doręczenie pisma dorosłemu domownikowi pracownika stwarza domniemanie, że pismo zostało doręczone adresatowi. Jeżeli pracownik zmienił adres zamieszkania i nie powiadomił o tym pracodawcy, wypowiedzenie przesłane na dotychczasowy adres uznaje się za doręczone. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem ma miejsce również wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej, zawierającej to oświadczenie. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę jest skuteczne, jeżeli doszło do adresata jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Jeżeli pracownik zapoznał się z treścią wypowiedzenia – skutecznie można je cofnąć tylko za zgodą drugiej strony, nawet wówczas, gdy pracownik odwołał się już do sądu pracy. Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia przez pracodawcę, będącego w błędnym przekonaniu, że wypowiedzenie wcześniejsze zostało skutecznie cofnięte, jest bezskuteczne. Prawomocne zakończenie postępowania w sprawie z odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę nie jest warunkiem dopuszczalności ponownego wypowiedzenia umowy. Artykuł zawiera przykłady opisujące kwestie doręczenia mimo nieodebrania pisma oraz terminu na odwołanie.

Ostatnie zapytania:

  • oświadczenie woli wypowiedzenie
  • cofniecie oswiadczenia o cofnieciu wypowiedzenia
  • oświadczenie woli wypowiedzenie umow przez pracownikay
  • oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu
  • oświadczenie woli wypowiedzenie umowy
  • co oznacza decyzja o cofnieciu oswiadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu
  • oswiadczenie woli prawo pracy
  • oświadczenie woli pracownika o rozwiązaniu
  • oświadczenie woli pracownik pracodawca
  • oswiadczenie wypowiedzenia pracy
Więcej w kodeks cywilny, oświadczenie woli
Niechciana przesyłka nie zobowiązuje

Czy odbiorca bezpłatnej, ale niezamówionej przesyłki, który nie odeśle jej z powrotem, zgadza się tym samym na otrzymywanie kolejnych przesyłek, tym razem już płatnych? Wiele zależy od tego, czy sam...

Zamknij