Remanent jest konieczny, gdy zmienia się wspólnik

Spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej i cywilnej mogą wstąpić w jego prawami kontynuować działalność. Taka zmiana wspólnika zobowiązuje spółkę prowadzącą księgą przychodów i rozchodów do sporządzenia remanentu. Sytuację, gdy w razie śmierci wspólnika jego prawa przechodzą na spadkobierców i spadkobiercy chcą wstąpić w miejsce zmarłego spadkodawcy, normuje art. 97 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej. Przejście praw związanych z udziałem w spółce na spadkobierców oznacza zmianę wspólnika. W takiej sytuacji, a także m.in. w razie zmiany proporcji udziałów wspólników podatnicy muszą sporządzić i wpisać do księgi spis z natury, czyli remanent i ustalić dochód na dzień śmierci wspólnika. Do sporządzenia remanentu zobowiązuje ich par. 27 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Spis obejmuje towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, braki i odpady, wyroby gotowe. Przy ustalaniu dochodu na dzień śmierci wspólnika, (a tym samym zaliczki od tego dochodu) będzie miał zastosowanie art. 44 ust. 2 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Sposób ustalania dochodu w miesiącu, w którym został sporządzony spis z natury, określają pkt 22 i 23 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiących załącznik do rozporządzenia. W tym celu na oddzielnej stronie księgi, w celu określenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy: – ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym – kolumna 9 księgi; – ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów; – wartość osiągniętego przychodu – kolumna 9 – pomniejszyć o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2. Wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Zobowiązanie z tytułu rozliczenia dochodu metodą remanentową jest zobowiązaniem, które powstaje wskutek śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności. Gdy w związku ze śmiercią jednego ze wspólników spółki jawnej nastąpiła zmiana jej składu osobowego, należy sporządzić remanent, ale dochodu z remanentu likwidacyjnego nie ustala się (nie znika działalność gospodarcza, tj. źródło przychodu). Obowiązek rozliczenia z uwzględnieniem różnic remanentowych na dzień zmiany wspólnika ciąży na wspólniku kontynuującym prowadzenie działalności gospodarczej (z uwzględnieniem własnego udziału w zyskach i stratach spółki) za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana składu osobowego spółki. Natomiast spadkobiercy zmarłego wspólnika uwzględnią wartość remanentu sporządzonego na dzień zmiany składu osobowego spółki przy obliczaniu dochodu za dany rok podatkowy.

Ostatnie zapytania:

  • remanent przy spółce jawnej
  • czy przy zmianie udziałów s jnależy s[porządzić remanent
  • zmiana wspólników w sc a remanent
  • sporządzenie remanentu przy zmianie wspólników
  • s jawna a smierc wspolnika remanent
  • remanent przy zmianie wspólnika
  • remanent przed przystąpieniem wspólnika czy po
  • remanent po śmirci wspólnika spółki jawnej
  • remanent po śmierci wspólnika spółki jawnej
  • remanent na dzień śmierci wspólnika