Salda powinny zostać potwierdzone przez kontrahentów

Bardzo ważną częścią inwentaryzacji jest potwierdzenie sald rozrachunków. Metodę tę stosuje się w stosunku do aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, do należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów. Często występują wątpliwości, która ze stron powinna wystąpić z odpowiednim pismem. Ustawa o rachunkowości nie pozostawia wątpliwości, że inicjatywa należy do wierzyciela. Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku rachunków z banków, które same wysyłają swoim klientom wyciągi. W wypadku należności przeterminowanych należy pamiętać o naliczeniu odsetek za zwłokę. W razie braku odpowiedzi ze strony dłużnika inwentaryzacji dokonuje się poprzez analizę dokumentów. Uzgodnienie sald zwykle następuje w formie pisemnej. Wierzyciel powinien wystawić trzy egzemplarze dokumentu i dwa z nich wysłać listem poleconym do dłużnika. Jeden z nich dłużnik powinien odesłać wraz z potwierdzeniem salda. Możliwe jest także potwierdzenie salda poprzez internet lub telefonicznie. W tym wypadku konieczne jest jednak sporządzenie dodatkowego dowodu księgowego przez osobę, która w ten sposób potwierdziła saldo. Ustawa o rachunkowości nakazuje, aby na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki były wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty, ale z zachowaniem ostrożności. Wartość należności weryfikuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: – należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym, – należności od dłużników w wypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości, – należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, – należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, – należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Ostatnie zapytania:

  • potwierdzenia sald listem poleconym
  • potwierdzenie sald rozrachunkow
  • potwierdzenie salda listem zwykłym czy poleconym