Prawo do ponownego zatrudnienia

Każdy pracownik zwalniany w ramach zwolnień grupowych ma prawo do odprawy. Odprawa ta stanowi rodzaj odszkodowania za stratę miejsca pracy. Ustawowymi uprawnieniami przysługującymi w przypadku zwolnień grupowych są objęci pracownicy zatrudnieni u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. O takich zwolnieniach mowa wtedy, gdy dochodzi do rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy – przez wypowiedzenie lub na mocy porozumienia stron – w okresie nieprzekraczającym 30 dni z grupą obejmującą co najmniej: – 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników; – 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników; – 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. W limitach tych uwzględnia się również pracowników zwolnionych na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników, a z inicjatywą porozumienia występuje pracodawca. Pracownicy otrzymują odprawy w zależności od zakładowego stażu pracy. Pracownik ma prawo do odprawy w wysokości: – jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata, – dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli przepracował u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, – trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli zatrudnienie trwało ponad 8 lat. Wysokość odprawy nie może przekroczyć -5-krotnego wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Obecnie wynosi ono 899,10 zł. Różnego rodzaju porozumienia płacowe, umowy prywatyzacyjne, czy zakładowe układy zbiorowe pracy mogą przewidywać większe odprawy. Pracodawca, który zwolnił pracowników, powinien ich ponownie przyjąć, jeżeli zgłoszą oni zamiar powrotu do firmy w ciągu roku od dnia rozwiązania stosunku pracy. Obowiązek ponownego przyjęcia pracownika istnieje w ciągu 15 miesięcy od rozwiązania z nim umowy w ramach zwolnień grupowych. Pracownicy mianowani i pracownicy tymczasowi nie podlegają przepisom ustawy o zwolnieniach grupowych. Są też inne grupy pracowników, którym nie można wręczyć wypowiedzeń w ramach grupowych i indywidualnych zwolnień przeprowadzanych w ramach tej ustawy. Pracownikom tym można jedynie wręczyć wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy. Jeżeli oznaczałoby to spadek wynagrodzenia, do końca okresu przysługującej im ochrony musi być im wypłacany dodatek wyrównawczy.

Więcej w odprawa, ustawa o zwolnieniach grupowych
Niekiedy należą się dwie odprawy

Pracodawca musi wypłacić pracownikowi dwie odprawy: emerytalną oraz z ustawy o zwolnieniach grupowych, jeśli zwalnia go z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych, a po ustaniu stosunku pracy zatrudniony idzie na emeryturę....

Zamknij