W jaki sposób powierzyć pracownikowi mienie

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do szczególnej ochrony jego mienia używanego przez pracowników. Służy temu instytucja pracowniczej odpowiedzialności za szkody w mieniu powierzonym. Aby pracodawca mógł jednak pociągnąć pracownika do tej odpowiedzialności, musi mu je wcześniej prawidłowo powierzyć. Ustawodawca nie określił, kiedy następuje powierzenie mienia. Na podstawie przepisów ogólnych prawa pracy można wskazać, że powierzenie mienia może mieć miejsce w dwóch przypadkach: – w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku, z którym związana jest odpowiedzialność materialna za powierzone mienie (np. kasjer, magazynier), – przyjęcia przez zatrudnionego pracownika określonego składnika mienia pracodawcy i sprawowania nad nim pieczy (tzw. powierzenie wtórne). Odnosząc się do tzw. powierzenia wtórnego, należy wskazać na stanowisko judykatury. W wyroku z 18 grudnia 2001 Sąd Najwyższy wskazał, że pobranie przez pracownika pieniędzy za towar należący do pracodawcy jest równoznaczne z ich powierzeniem pracownikowi odpowiedzialnemu materialnie. Z kolei w wyroku z 25 września 1985 r. czytamy, że potwierdzenie przez pracownika jego podpisem na jakimkolwiek dokumencie otrzymania towaru stanowi dowód, że towar w ilości wskazanej w tym dokumencie został temu pracownikowi powierzony. Powierzenie mienia należy odróżnić jednak od oddania pracownikowi mienia do dyspozycji w związku ze świadczeniem pracy. Tego rodzaju oddanie mienia – środków pracy – ma bowiem miejsce w prawie każdym stosunku pracy. Powierzenie mienia natomiast łączy się z nałożeniem na pracownika dodatkowego obowiązku polegającego na sprawowaniu pieczy nad określonym mieniem. Obarczenie pracownika tym obowiązkiem powinno być związane z dodatkową rekompensatą finansową w związku ze zwiększoną odpowiedzialnością. Charakter obowiązku – zwrot lub wyliczenie – zależy od rodzaju powierzonego mienia. W odniesieniu do rzeczy oznaczonych co do tożsamości (np. samochód, narzędzia) powstaje obowiązek zwrotu, natomiast w przypadku pieniędzy – obowiązek wyliczenia się. Kodeks pracy wskazuje, że pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Warunkiem koniecznym powstania odpowiedzialności za mienie powierzone i w konsekwencji możliwości pociągnięcia pracownika do tego rodzaju odpowiedzialności w przypadku szkody jest prawidłowe powierzenie mienia. Kodeks pracy nie wskazuje, na czym owa prawidłowość ma polegać. W literaturze podkreśla się, że prawidłowe powierzenie mienia polega na tym, że pracownik w momencie powierzenia mienia jest w stanie precyzyjnie określić, za co i w jakiej ilości przyjmuje na siebie odpowiedzialność. Prawidłowe powierzenie mienia charakteryzuje się ustaleniem punktu wyjścia, od którego pracownik bierze na siebie odpowiedzialność, które w porównaniu ze stanem końcowym pozwoli na zwrot mienia lub wyliczenie się z niego.

Ostatnie zapytania:

  • powierzenie mienia
  • powierzenie mienia pracownikowi
  • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi na czym polega
  • powierzenie pracownikowi mienia
  • odpowiedzialność materialna pracownika a powierzenie mienia
  • prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi
  • powierzonenie mienia pracownikowi
  • powierzenie mienia z obowiązkiem zwrotu
  • sposoby powierzenia mienia
  • powierzenie odpowiedzialności magazynierowi
Więcej w kodeks pracy, ochrona mienia pracodawcy
Jak rozliczyć nieobecność pracownika

Ustalanie wysokości wynagrodzenia nie jest skomplikowane pod warunkiem, że pracownik przez cały miesiąc świadczy pracę. Wystarczy, że w trakcie miesiąca skorzysta on z urlopu wypoczynkowego albo zachoruje, a wówczas obliczenie...

Zamknij