Zakładanie firmy krok po kroku

Indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. 1. Urząd gminy. Rejestracja małej firmy prowadzonej w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej wymaga wizyty w urzędzie gminy, w wydziale ewidencji działalności gospodarczej. Zaletą takiej działalności gospodarczej są niewielkie koszty rejestracji. 2. Urząd Statystyczny. Firma musi posiadać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, czyli numer REGON. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i o nadanie numeru REGON składa się w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w terminie do 14 dni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Pieczątka. Jej wyrobienie jest niezbędne do załatwiania formalności w urzędach, zakładania rachunku bankowego, a. także do wystawiania rachunkowi faktur. Na pieczątce musisz umieścić pełną nazwa przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko, adres firmy, numer identyfikacji REGON. 4. Otwarcie rachunku w banku. Przedsiębiorca zobowiązany jest do założenia firmowego rachunku bankowego za pośrednictwem, którego realizuje płatności i rozliczenia z innymi podmiotami gospodarczymi oraz urzędami. Po założeniu rachunku przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów. 5. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o rozpoczęciu działalności gospodarczej i rejestracja dla celów podatkowych. Trzeba wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz – NIP-1 wraz z wymaganymi dokumentami. 6. Forma opodatkowania. Urząd skarbowy musi zostać poinformowany o wybranej formie opodatkowania podatkiem dochodowym oraz o sposobie prowadzenia ewidencji podatkowej. Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne, czyli takie same, jakie stosuje się względem osób fizycznych osiągających dochody z tytułu umowy o pracę czy z umów-zleceń. Innymi do wyboru formami opodatkowania jest liniowy podatek, wysokości 19 proc, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo karta podatkowa. 7. Podatek VAT. Przyszły przedsiębiorca musi także poinformować urząd skarbowy czy będzie podatnikiem VAT. W tym celu należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (formularz VAT-R) bądź pisemne oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku VAT (formularz VAT-6). 8. Rejestracja w ZUS. Płatnikiem składek na ZUS jest każdy przedsiębiorca. Ma obowiązek składania obowiązujących deklaracji i raportów oraz odprowadzania do ZUS składek. 9. Zezwolenia i koncesje. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się niekiedy z koniecznością uzyskania koncesji lub zezwoleń. Rodzaje działalności podlegające obowiązkowi uzyskania koncesji określone są w ustawie – Prawo działalności gospodarczej.

Więcej w działalność gospodarcza, rozpoczęcie działalności gospodarczej
Nowe przepisy skomplikują życie

Po opublikowaniu 11 maja 2006 roku artykułu o zmianie przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do redakcji Gazety Prawnej napłynęło mnóstwo listów, a dziennikarze odebrali bardzo wiele telefonów. Czytelnicy zauważali...

Zamknij