Ile masz czasu na ściągnięcie długu

Zasadniczo przedsiębiorca ma trzy lata na ściągnięcie swoich należności od kontrahenta zalegającego mu z zapłatą. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli inny przepis przewiduje krótszy termin przedawnienia, to należy stosować ten krótszy termin. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że choć roszczenie o odsetki za zwłokę przedawniają się zasadniczo po 3 latach, to nie mogą przedawnić się później niż roszczenie główne. To oznacza, że przedsiębiorca nie ma 3 lat, a tylko 2 lata na to, by żądać od drugiego przedsiębiorcy odsetek za zwłokę w zapłacie ceny za sprzedaż towarów lub usług. Terminy przedawnień w stosunkach między przedsiębiorcami są dużo krótsze niż w stosunkach między przedsiębiorcą i urzędem skarbowym czy ZUS. Dlatego warto brać pod uwagę wszelkie możliwe sposobności, by te terminy przedłużyć. W jaki sposób? Sposób pierwszy. Spróbuj wytoczyć powództwo lub podjąć jakąkolwiek czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym. Ale musi to być czynność w celu dochodzenia roszczenia, jego ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia. Taką czynnością może być na przykład: wniesienie pozwu do sądu, wytoczenie powództwa wzajemnego, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o zabezpieczenie powództwa. Bieg przedawnienia przerywa też zgłoszenie zarzutu potrącenia. Sposób drugi. Spróbuj nakłonić dłużnika, by uznał twoje roszczenie. Przedawnienie jest przerwane, gdy dłużnik uzna roszczenie swojego wierzyciela. Z formalnego punktu widzenia najlepsze byłoby oświadczenie dłużnika, w którym napisze „uznaję dług…”. Ale może być to też każde zachowanie dłużnika, „z którego w sposób dostateczny można wnioskować, że uważa on roszczenie za istniejące”. Przykładem może być zapłata przez dłużnika odsetek za zwłokę. Sposób trzeci. Spróbuj wszcząć mediację. To całkiem nowy sposób, wprowadzony niespełna rok temu, 10 grudnia 2005 r. Są co najmniej trzy powody, dlaczego warto przerwać przedawnienie. Wierzyciel ma więcej czasu na ściągnięcie swojej należności. Po przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo, czyli biegnie nie od momentu, w którym zostało przerwane, ale od samego początku. Jeżeli roszczenie zostanie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (także polubownego) lub innego organu albo ugodą zawartą przed sądem (także polubownym) lub przed mediatorem, to przedawni się z upływem 10 lat, nawet gdyby termin przedawnienia tego roszczenia był krótszy.

Więcej w przedawnienie roszczeń, przerwanie przedawnienia
Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Wskutek przedawnienia zobowiązanie istnieje nadal, dłużnik ma obowiązek...

Zamknij