Za niewykonanie zadania można dostać naganę

Odpowiedzialność porządkowa pracownika jest związana bezpośrednio z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem pracowniczych obowiązków o charakterze porządkowym. Jeżeli powyższe działania idą w parze z winą zatrudnionego (umyślną albo nieumyślną), to pracodawca może go ukarać. Przewidziany w kodeksie pracy katalog kar porządkowych ma charakter zamknięty. Pracodawca ma trzy możliwości. Może zastosować karę upomnienia, nagany albo pieniężną. Pracodawca może udzielić kary nagany albo upomnienia, gdy zatrudniony nie będzie przestrzegał: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jeśli chodzi natomiast o karę pieniężną, to można ją nałożyć tylko w następujących przypadkach: nieprzestrzegania przez pracownika przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w czasie pracy. Pracodawca nie może przy jednym i tym samym naruszeniu zastosować powyższych kar jednocześnie. Jeżeli istnieją przesłanki aby nałożyć karę pieniężną pracodawca musi pamiętać o ograniczeniach wynikających z kodeksu pracy. Za jedno przekroczenie kara pieniężna nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Natomiast łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Karę porządkową można nałożyć przed upływem dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i trzech miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Pracodawca nie może nałożyć kary porządkowej bez uprzedniego wysłuchania pracownika. Informując o karze, pracodawca powinien to zrobić na piśmie i wskazać rodzaj naruszonych obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się tego naruszenia. Jeżeli stosując karę porządkową, pracodawca naruszył przepisy, to pracownik może wnieść sprzeciw. Ma na to siedem dni od zawiadomienia go o ukaraniu. Zanim pracodawca uwzględni lub odrzuci sprzeciw, musi skonsultować swoją decyzję ze związkami zawodowymi. Ma on na to 14 dni. Opinia zakładowej organizacji związkowej nie jest wiążąca, ale ma pomóc pracodawcy w podjęciu decyzji. Po roku nienagannej pracy następuje zatarcie kary. Pracodawca usuwa wówczas zawiadomienie o ukaraniu z akt osobowych pracownika. Tak samo będzie, gdy pracodawca uwzględni sprzeciw albo sąd pracy wyda orzeczenie o uchyleniu kary. Pracodawca może też sam albo na wniosek zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą jeszcze przed upływem ustawowego terminu.

Ostatnie zapytania:

  • nagana w pracy
  • za co można dostać naganę w pracy
  • nagana w pracy za co
  • za co można dostać upomnienie w pracy
  • nagana dla pracownika
  • kiedy pracodawca może udzielić nagany
  • czy odrazu mozna dostac nagane czy upomnienie biedronce
  • za co nagana
  • za co kierownik moze dac naganę
  • zabawne zadanie za kare
Więcej w kara pieniężna, kara porzadkowa
Jakie kary może stosować pracodawca

Pracodawca może za jedno przewinienie wymierzyć pracownikowi tylko jedną karę porządkową. Jednak to samo zachowanie pracownika może być podstawą do zastosowania kilku środków dyscyplinujących. Jedną z cech stosunku pracy, która...

Zamknij