Jak ujmować dotacje w księgach rachunkowych

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana ze środków publicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstwu w celu finansowego wsparcia określonego przedsięwzięcia lub prowadzenia bieżącej działalności. W zależności od przeznaczenia dotacji będzie ona różnie ujmowana w księgach. Dotacja określana jest również jako subwencja, subsydium, dopłata ze środków budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych, agencji skarbu państwa. Środki przeznaczone na dotacje, które wydatkowane są niezgodnie z ich przeznaczeniem podlegają zwrotowi. Dla potrzeb ujęcia i rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych możemy wyróżnić: – dotacje do przychodu, które są przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności (dotacje podmiotowe) oraz dotacje przedmiotowe związane ze sprzedażą towarów, produktów gotowych lub świadczeniem usług, – dotacje do aktywów przeznaczone na sfinansowanie zakupu, budowy lub ulepszenia środków trwałych, zaś otrzymanie tych środków pieniężnych jest uwarunkowane ich wydatkowaniem zgodnie z przeznaczeniem – na ściśle określony cel w odpowiednim, z góry określonym okresie. Dotacje do przychodu są ujmowane w księgach rachunkowych w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny aktywa, w tym również środki pieniężne (także dotacje) na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Dotacje przedmiotowe związane ze sprzedażą towarów lub usług zwiększają obrót do opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ze względu na sposób ujęcia dotacji do aktywów trwałych w księgach rachunkowych mogą być one: – zaliczone bezpośrednio na zwiększenie kapitału (funduszu) własnego, jeśli tak stanowią odrębne (inne niż ustawa o rachunkowości) przepisy ustawy lub wydane na jej podstawie rozporządzenia – stosuje się metodę kapitałową, – zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie stopniowo do pozostałych przychodów operacyjnych, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych w takiej wielkości tych odpisów, jaki stanowi udział dotacji w finansowaniu składnika majątku – stosujemy tutaj metodę przychodów.

Ostatnie zapytania:

  • dofinansowanie szkoleń gofin jak zaksięgować
  • ujęcie w księgach rachunkowych dofinansowania do krztałcenia pracowników
  • ujęcie rachunkowe dotacji
  • przychody z dotacji na szkolenie pracowników
  • pomoc de minimis w księgach rachunkowych
  • pomoc bezzwrotna jak ując w księgach
  • memoriałowe ujęcie dotacji
  • jak ujmować dotację w formie szkolenia w księgach firmy
  • dotacje do aktywów
  • dotacja skarbu państwa rachunkowość