Grzywna albo odszkodowanie

Za szkody za niewykonanie obowiązków odpowiada pracodawca. Grozi mu także grzywna za wykroczenie lub obowiązek wypłaty odszkodowania zatrudnionemu. Najbardziej powszechna odpowiedzialność pracodawcy związana z naruszaniem przepisów kodeksu pracy to odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Kodeks zawiera trzy grupy wykroczeń. Pierwszą z nich reguluje art. 281 k. p. Odpowiedzialność za wymienione w/w artykule wykroczenia ponosi osoba fizyczna. Może to być bezpośrednio pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu. Jednak należy podkreślić, iż sprawcą wykroczenia i ukaranym za wykroczenie nie może być pracodawca postrzegany jako osoba prawna. Odpowiedzialność za wykroczenia ponoszą też np. pracownicy działu kadr lub płac. Osoby te odpowiadają głównie za to, aby prawidłowo realizować pracownicze uprawnienia zatrudnionych w firmie kolegów – w myśl art. 282 k. p. Trzecia grupa wykroczeń polega na naruszaniu przepisów BHP – art. 283 k. p. W tym wypadku karą grzywny są zagrożone osoby odpowiedzialne w firmie za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, kierujące pracownikami. W wielu sytuacjach naruszenie uprawnień pracowniczych nie kończy się grzywną. Pracodawca musi wypłacić zatrudnionemu odszkodowanie. Pracownik otrzyma je m. in, gdy: – pracodawca naruszy przepisy o zakazie dyskryminacji (art. 18 3d k. p.); – pracodawca nie wyda w terminie lub wyda niewłaściwe świadectwo pracy (art. 99 k. p.); – pracodawca ciężko naruszy podstawowe obowiązki wobec pracownika, a ten z tego powodu rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 par. 1 k. p); – pracodawca wypowie umowę bezterminową w sposób nieuzasadniony lub naruszając przepisy kodeksu pracy (art. 45 k. p.); – pracodawca naruszy przepisy kodeksu pracy, naruszając umowę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy (art. 50 par. 3 k. p.); – pracodawca naruszy przepisy kodeksu pracy, rozwiązując umowę bezterminową bez wypowiedzenia (art. 56 i 58 k. p.); – pracodawca naruszy przepisy kodeksu pracy, rozwiązując bez wypowiedzenia umowę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy (art. 56 i 58 k. p.). Pracodawca ponosi również odpowiedzialność, gdy szkoda powstała w majątku zatrudnionego. Stosuje się wówczas art. 435 k. c. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przyczyną szkody była siła wyższa albo, gdy poszkodowany lub osoba trzecia przyczynili się do jej powstania. Artykuł zawiera w tabeli informacje na temat kwestii przedawnienia roszczeń.

Ostatnie zapytania:

  • art 283 k p
  • grzywna a odszkodowanie
Więcej w odszkodowanie, pracodawca
Kiedy pracodawca płaci odszkodowanie

Pracodawcy muszą się liczyć z tym, że nawet 10 lat od wypadku przy pracy poszkodowany pracownik może zażądać od nich odszkodowania na podstawie prawa cywilnego. Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy...

Zamknij