Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach rachunkowych

Utworzenie i korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wymaga odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych. Swoje odzwierciedlenie w księgach mają zarówno operacje związane z zasileniem funduszu, jak i wykorzystaniem jego środków. Przedsiębiorcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej zfśs) mają obowiązek gromadzenia jego środków na wyodrębnionym rachunku bankowym – odpowiednik tego rachunku znajdzie oczywiście swoje odzwierciedlenie w postaci konta w zespole pierwszym, gdzie zwyczajowo ewidencjonuje się środki pieniężne. Wyodrębnienia w księgach rachunkowych wymaga również sam fundusz. Zwyczajowo księgowany jest on na kontach ósmego zespołu kont. Jest to konto pasywne. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych prezentujemy w pasywach bilansu w pozycji „Fundusze specjalne” (B III 3), która to pozycja jest składową zobowiązań bilansowych jednostki. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku funduszu wykazujemy w pozycji „środki pieniężne w kasie i na rachunkach”. Przy czym trzeba pamiętać, że są to tzw. środki o ograniczonej możliwości dysponowania przez jednostkę, które w rachunku przepływów pieniężnych wyodrębnia się w ostatniej pozycji tego sprawozdania. Podstawowym źródłem zwiększania zfśs jest coroczny, obowiązkowy odpis na jego poczet. Odpis ten dokonywany jest w ciężar kosztów operacyjnych. Ustalona równowartość rocznego odpisu na fundusz musi być przekazana na jego konto do końca września danego roku, przy czym do końca maja trzeba przelać nie mniej niż 75 proc. równowartości tych odpisów. Z ekonomicznego punktu widzenia koszt powstający w związku z koniecznością tworzenia funduszu jest kosztem wpisującym się w przestrzeń danego roku obrotowego. W związku z tym zasadne jest, by koszt rocznego odpisu został, za pomocą mechanizmu rozliczeń międzyokresowych rozłożony równomiernie w ciągu danego okresu. Przedsiębiorstwa, które z uwagi na zasadę istotności odstąpią od dokonywania międzyokresowego rozliczania rocznego odpisu na fundusz, mogą go księgować w momencie przelewu środków na rachunek zfśs, nie później jednak niż z chwilą upływu terminów przelewów na konta wskazanych w ustawie o zfśs. Niektóre przedsiębiorstwa posiadają własną bazę socjalną w postaci tzw. zakładowych obiektów socjalnych. Istnienie takich obiektów może również generować zwiększenie stanu funduszu. Odrębnym źródłem zasilenia funduszu może być przekazanie na jego poczet części zysku netto. Fundusz zwiększają też wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. Środki funduszu wykorzystuje się na działalność socjalną. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zfśs uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Ze środków funduszu mogą być także dofinansowywane koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych.

Ostatnie zapytania:

  • Fundusze Specjalne W Bilansie
  • zfss gdzie w bilansie
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bilans
  • bilans konto zfśs
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych aktywa czy pasywa
  • w ktorej pozycji bilansu wykazac srodki pieniezne zgromadzone na rachunku zfss
  • zfśs w bilansie
  • zakladowy fundusz swiadczen sicjalnych pasywa
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w bilansie
  • ksiegowanie swiadczen socjalnych
Więcej w księgowość
Ważna jest przyczyna wycofania maszyny z eksploatacji

Firma likwidująca maszynę ze względu na ograniczenie wielkości produkcji może zaliczyć niezamortyzowaną część jej wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak powodem jest zmiana rodzaju działalności, to będzie to...

Zamknij