Innowacyjne firmy mogą liczyć nawet na 500 tys. zł dotacji

Firmy z sektora MŚP, które do 2008 roku zdecydują się zainwestować w nowoczesne technologie mogą starać się o blisko700 mln zł. Od 16 listopada do 12 stycznia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o unijne dotacje na nowe inwestycje. Nawet na 500 tysięcy złotych mogą liczyć tylko te przedsiębiorstwa, które postawiły na innowacyjność i tworzenie nowych miejsc pracy. Warto, aby firmy skonsultowały swój pomysł na zdobycie dotacji z ekspertem. W tym celu firmy powinny wypełnić „Wstępny plan projektu”, czyli formularz oraz instrukcję, jak go wypełnić, można znaleźć na strome internetowej PARP (www.parp.gov.pl/struk-turalny8.html) oraz w punktach konsultacyjnych przy Regionalnych Instytucjach Finansujących (ich lista znajduje się na stronie PARP). Następnie wypełniony formularz należy wysłać pod wskazany adres. Najpóźniej po 10 dniach przedsiębiorca uzyska odpowiedź, na jaką liczbę punktów może liczyć jego projekt. Maksymalna ocena wynosi 100 punktów, ale już 51 punktów kwalifikuje projekt do dotacji. Decyzję o złożeniu właściwego wniosku o dotację przedsiębiorca musi pojąc sam. Na tą decyzję wpływ zapewne będzie miała informacja, o tym, czy ma on szanse na zwrot wydatków, jakie wpisze do projektu, oraz czy kwota, o jaką wnioskuje, jest zgodna z regionalną mapą pomocy (od nowego roku będzie obowiązywać nowa mapa pomocy publicznej dla Polski). Nowe kryteria merytoryczne zostały natomiast zawarte w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego z 3 października 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) na lata 2004-2006. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004. Projekty będą szczegółowo badane pod kątem zgodności z wyżej wymienionymi rozporządzeniami. Dodatkowo artykuł w Gazecie Prawnej zawiera definicje małego i średniego przedsiębiorcy.

Więcej w dotacje, fundusze strukturalne
Zbliża się kolejne rozdanie

Nie ma jeszcze ustalonych konkretnych zasad ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, które mają być rozdzielane w latach 2007 - 2013 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na razie wiadomo...

Zamknij