Należą się dwie odprawy

Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, pracodawca wypłaca mu z tego tytułu odprawę finansową. Taki obowiązek ma również wtedy, gdy tego zatrudnionego zwalnia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. – Wśród pracowników planowanych do zwolnień grupowych jest kilka osób, które mają uprawnienia, aby przejść na emeryturę, w tym wcześniejszą. Czy tym osobom wystarczy wypłacić jedną odprawę z tytułu emerytury, czy trzeba uregulować dwie odprawy – tę i za zwolnienia grupowe? – pyta czytelniczka. Nie ma żadnych podstaw, aby takiego pracownika pozbawiać jednej z tych odpraw. Pracodawca musi mu więc wypłacić obie – tę z tytułu przejścia na emeryturę i tę związaną z rekompensatą za tzw. zwolnienie grupowe. Są to bowiem różne odprawy i przysługują na podstawie różnych przepisów. Jeżeli bezpośredni i wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy, to wypłaca on odprawę pieniężną z ustawy o zwolnieniach grupowych. Nie ma tu żadnego znaczenia, że wskutek ustania stosunku pracy pracownik przechodzi jednocześnie na emeryturę i z tego tytułu otrzymuje odprawę emerytalną. Odprawa za zwolnienie grupowe należy się zatrudnionemu tyle razy, ile razy traci on pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Odprawę emerytalną lub rentową pracodawca wypłaca każdemu pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do uzyskania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Oznacza to, że należy się ona tylko raz w życiu w związku z zakończeniem kariery zawodowej i przejściem na emeryturę. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego i uzyskanie możliwości przejścia na to świadczenie nie powoduje automatycznego obowiązku pracodawcy, aby rozwiązał z tym pracownikiem stosunek pracy. Ale uzasadnia wybór takiej osoby do zwolnienia na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych nawet wtedy, gdy ma ona prawo do wcześniejszej emerytury, przy przechodzeniu na którą należy się także odprawa emerytalna. Zgodnie z kodeksem pracy odprawa rentowa lub emerytalna to jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika, ale na podstawie przepisów obowiązujących u pracodawcy (np. regulaminu wynagradzania czy układu zbiorowego pracy) może to być wielokrotność jednomiesięcznych poborów. Choć ta odprawa ma charakter powszechny, to należy się tylko raz w życiu – po zakończeniu przez pracownika aktywności zawodowej i jego przejściu na emeryturę. Należy się ona od każdego pracodawcy. Jeśli więc pracownik jest zatrudniony w kilku firmach na część etatu, to ma prawo do niej w każdym zakładzie.

Ostatnie zapytania:

  • zwolnienie z przyczyn pracodawcy z jednoczesnym przejściem na emeryturę
  • odprawa emerytalna w gastronomii
  • czy odprawa z pracy nalezy sie raz w zyciu
  • dwie odprawy dla jednego pracownika
  • zwolnienia grupowe odprawa a odprawa emerytalna
  • odprawa wielokrotność
  • odprawa przedemerytalna w gastronomii
  • odprawa po zwolnieniu ile razy w życiu
  • odprawa emerytalna zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika
  • czy odprawa po zwolnieniu należy się tylko raz
Więcej w odprawa dla pracownika, odprawa emerytalna
Pracodawca zwalnia – pracodawca płaci

Rozstanie z pracodawcą to często odprawa dla pracownika. O tym jaka ona będzie, zadecyduje charakter zakończenia stosunku pracy. Pracownik ma prawo do rożnych odpraw. Jedną z nich reguluje ustawa o...

Zamknij