Pracownik dostał świadczenie, dlatego zapłaci podatek

Wszelkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi na rzecz swoich pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno wydatków bezpośrednich, wynikających z zatrudnienia, jak i pośrednich – nawet jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego pracy lub innych aktów prawnych. Z kolei u osób fizycznych równowartość tych wydatków, dotyczących bezpośrednio poszczególnych pracowników, stanowi przychód wpływający na wysokość dochodu do opodatkowania, w tym także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, chyba że przychód (dochód) ten jest zwolniony od podatku na podstawie updf lub przepisów wykonawczych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ogólną normą zawartą w art. 15 updp wydatki takie powinny być racjonalne z punktu widzenia prowadzonej działalności. Istotne jest również to, że wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są natomiast świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Samochody stanowiące własność podatnika i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą być udostępniane pracownikom w celach prywatnych. Jeżeli w umowach o pracę znajdują się zapisy, z których wynika prawo używania samochodu służbowego do celów prywatnych, można potraktować takie świadczenie jako część wynagrodzenia pracownika w naturze. Wszystkie koszty eksploatacji samochodu wykorzystywanego w określonych wyżej okolicznościach do celów prywatnych będą w całości wliczane w koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Wartość takiego świadczenia stanowić będzie dla pracownika przychód podatkowy wynikający ze stosunku pracy. Od tego przychodu pracodawca odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Wartość wynagrodzenia w naturze polegającego na możliwości korzystania z samochodu pracodawcy do celów prywatnych podwyższy również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, tzn. pracodawca zapłaci od tej wartości świadczenia ZUS. W przypadku użytkowania przez podatnika pojazdu ciężarowego wszystkie koszty związane z jego eksploatacją będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Podobny brak ograniczeń co do zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdów w działalności gospodarczej występuje w przypadku używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingowej zawartej od 1 października 2001 r. Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu kosztów używania, na potrzeby działalności gospodarczej, aut osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu do celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Więcej w koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy
Aport wolny od podatków

Nie musi się obawiać podatku ten, kto prowadząc samodzielnie firmę, chciałby ją wnieść aportem do istniejącej już spółki kapitałowej. - Do tej pory sam prowadziłem firmę. Teraz jednak firma się...

Zamknij