Nie bój się ankiet i właściwie zareaguj

Wbrew powszechnie panującej opinii ankietowanie pracowników nie powinno wpływać na ich postawy roszczeniowe, lecz na ich zaangażowanie w pracę. Firmy powinny stale monitorować motywacje pracowników i konsekwentnie zarządzać kulturą organizacyjną. Przedsiębiorstwa systematycznie badające motywację pracowników śledzą dzięki temu potrzeby i rezultaty działań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Badając motywację firmy zyskują informacje o mocnych i słabych stronach działalności firmy/organizacji oraz pokazują pracownikom, że ich zdanie jest ważne i brane pod uwagę. Mogą posłużyć do doskonalenia obszarów wymagających poprawy, pomagają ustalić priorytety działań według ich wpływu na motywację. W dużych firmach ankietowanie pracowników dostarcza cennych danych do porównań. Jednak stała ankietyzacja może nieść za sobą kilka niebezpieczeństw, m.in. groźbę obniżenia motywacji. Warto podkreślić, iż mimo, ze badania mogą odsłonić słabe strony organizacji, wyników ankiet nie należy utajniać. Takie działania mogą wywołać wrażenie manipulacji i w rezultacie zniechęcają do jakiejkolwiek poprawy. Kolejnym zagrożeniem może być zbyt mały profesjonalizm podczas badań. Nad ankietami powinna mieć pieczę zewnętrzna firma, która daję gwarancje zatrudnionym anonimowości. Konstrukcja pytań składających się na kwestionariusz powinna być prosta, by następnie było można sformułować wnioski. Wnioski zaś mają przyczynić się do naprawy i systematycznie powiadamiać o nich pracowników. Przed skonstruowaniem kwestionariusza warto zadać sobie pytanie, jakich informacji tak naprawdę oczekujemy. Każda firma może badać różne obszary funkcjonowania firmy. Fortis bank (w artykule omówiono szerzej cały proces ankietyzacji banku przeprowadzony w 2004 i 2005 roku) wyróżnia trzy dziedziny wpływające na motywację: 1.zakres obowiązków, 2.atmosfera w pracy, 3.zarządzanie pracą. Z każdych badań wniosków płynie dużo, a podjęte działania naprawcze w różnych dziedzinach w różnym stopniu wpływają na poprawę motywacji. Czasami przy zaangażowaniu niewspółmiernych nakładów można osiągnąć duże wyniki. Jako pozytywne efekty odpowiedniego ankietowania pracowników można przytoczyć wyniki, jakie na tym polu odniósł wspomniany już powyżej Frotis Bank. Przede wszystkim należy wspomnieć o wskaźniku zwrotności ankiet (z 38 proc. w 2004 r. do 76 proc. w 2005 r.) oraz zaangażowaniu zespołów i ich szefów w zmiany wynikające z badań. Właśnie identyfikacja z firmą i zaangażowaniem powinna skutkować dobrą motywacją.