Zbliża się kolejne rozdanie

Nie ma jeszcze ustalonych konkretnych zasad ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, które mają być rozdzielane w latach 2007 – 2013 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na razie wiadomo tylko na jakie rodzaje dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy. Planuje się, że budżet Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczony na wspieranie działalności proinnowacyjnej firm wyniesie około 2 mld euro. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami agencja będzie uczestniczyć w rozdziale unijnych i polskich środków pomocowych przeznaczonych na realizację dziewięciu działań programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”: – „Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców”; – „Inicjowanie działalności innowacyjnej”; – „Tworzenie systemu inwestowania prywatnych oszczędności w małe i średnie przedsiębiorstwa”; – „Wsparcie inwestycji B + R (badawczo-rozwojowych) w przedsiębiorstwach”; – „Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach”; – „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”; – „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”; – „Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym”; – „Zarządzanie własnością intelektualną”. – Nowa pula wsparcia będzie miała inny charakter niż dofinansowanie oferowane przez agencję w ostatnich latach – mówi Mirosław Marek, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Pokutuje nadal niewłaściwe nastawienie przedsiębiorców uważających, że pomoc powinna zastępować ich środki własne. Fundusze strukturalne są jednak po to, aby stymulować określone zachowania przedsiębiorstw. Z założenia więc te środki będą wpływać na politykę przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku promować i zachęcać do stosowania w firmach innowacyjności na wysokim poziomie. Nie jest przesądzone, czy wnioski od przedsiębiorców trzeba będzie składać w regionalnych instytucjach finansujących (tak jest obecnie), ponieważ nie wiadomo, czy ta sieć będzie nadal funkcjonować. W razie zaprzestania działalności dokumenty o wsparcie będą przyjmowane bezpośrednio w PARP (Warszawa, ul. Pańska 81/83, tel. (0-22) 432-80-80,652-80-80).

Więcej w fundusze strukturalne, fundusze unijne
Przedsiębiorco, kup tanio szkolenie

Na dotowane z funduszy unijnych szkolenia wysyłają swoich pracowników przede wszystkim małe i średnie firmy. Szacuje się, że z tańszych kursów skorzysta 184 tys. pracowników z około 86 tys. należących...

Zamknij