Fiskus lubi in blanco, indos i samoobronę

W ostatnich tygodniach za sprawą Samoobrony słowo weksel było jednym z najczęściej używanych terminów prawnych w mediach. Przy okazji pojawiło się pytanie o jego podatkowe rozliczenie. Weksle są popularnym sposobem zabezpieczania roszczeń wynikających z umów gospodarczych. Weksel nie ma żadnej szczególnej formy – może być sporządzony na kartce papieru. W chwili jego wystawienia trzeba uiścić opłatę skarbową i nakleić znaczki. Jednak zdecydowaną większość weksli w obrocie stanowią weksle na blankietach urzędowych. – Mają one potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w postaci nadruku – wyjaśnia Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy ze spółki doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy. Kwota opłaty skarbowej jest wprost proporcjonalna do sumy wekslowej – im wyższa, tym większa opłata. Stawka wynosi 10 groszy od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł z weksla. Jeśli jednak zabezpiecza zobowiązanie o wysokości 500 tys. zł, to opłata skarbowa wyniesie 500 zł. A co się stanie, jeśli weksel nie zostanie opłacony? Dotyczy to tych, które sporządzono na kartce papieru. Otóż taki weksel też jest ważny. Jakie są konsekwencje podatkowe realizacji weksla? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, Artur Plutowski ze spółki doradztwa podatkowego Ożóg i Wspólnicy posłużył się przykładem. Wnioski podatkowe z niego wypływające są podobne zarówno dla osób fizycznych prowadzących biznes, jak i dla podatników CIT. Załóżmy, że kontrahenci zawarli umowę sprzedaży, na podstawie której były realizowane transakcje. Zabezpieczeniem zobowiązania zapłaty był weksel własny in blanco, wystawiony przez odbiorcę towaru. Co się stanie, jeśli kupujący nie zapłaci za transakcję? Sprzedawca (wierzyciel) może złożyć pozew do sądu w postępowaniu nakazowym, aby doprowadzić do egzekucji z weksla, albo może dokonać jego indosu. – Jeśli wybierze postępowanie nakazowe, wówczas wydatki związane z dochodzeniem wierzytelności są jego kosztem uzyskania przychodu. Pieniądze, jakie otrzymał z weksla, nie są jego przychodem, ponieważ są jedynie realizacją zapłaty wynagrodzenia, zadeklarowanego uprzednio jako przychód podatkowy – wyjaśnia Artur Plutowski. Co się stanie jeśli wierzyciel sprzeda weksel (dokona indosu)? – Indosant, czyli zbywca weksla, uzyska wtedy przychód z tytułu sprzedaży prawa majątkowego. Będzie to kwota faktycznie uzyskana, a kosztem będzie wierzytelność rozpoznana wcześniej jako przychód i powiększona o podatek od towarów i usług – mówi Artur Plutowski. W praktyce jednak indosant nie zapłaci podatku, bo zwykle otrzyma mniej pieniędzy ze sprzedaży weksla, niż wynosi widniejąca na nim kwota. – Sprzedaż wierzytelności własnej, czyli indos weksla, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. VAT nie ma również w postępowaniu nakazowym, bo tu w ogóle nie ma czynności, którą ustawa o VAT byłaby zainteresowana – tłumaczy Artur Plutowski.

Ostatnie zapytania:

  • czy indosowanie podlega podatkowi
Więcej w indos weksla, podatek dochodowy
Odzież osobista to przychód pracownika

Podatek nie obciąża wartości ubioru służbowego, jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, ani ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. To samo dotyczy odzieży i obuwia należnego na podstawie przepisów BHP,...

Zamknij