Jak sprostować świadectwo pracy

Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy, zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Kwestie, jakie powinno zwierać świadectwo pracy przedstawiają się następująco (zgodnie z art. 97 par. 2 k. p.): okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także uprawnień pracowniczych i przysługujących z ubezpieczenia społecznego. Szerszy zakres danych został określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. W sytuacji, gdy zawarte w świadectwie dane są nieprawdziwe lub błędne, pracownik może wystąpić o sprostowanie. Pracownik, który nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa pracy, ma 7 dni na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Wniosek składa się na piśmie z wyraźnie zaznaczonym żądaniem. Pracodawca może uznać w/w wniosek lub też nie. Gdy pracodawca nie uzna żądania pracownika, powinien w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku pracownika powiadomić go o tej decyzji. Odmowa sprostowania powinna mieć formę pisemną. Brak obowiązku pracodawcy dotyczącego uzasadniania decyzji o niesprostowaniu świadectwa. Pracownik może wystąpić do sądu pracy o sprostowanie świadectwa. Na złożenie odwołania do sądu pracownik ma 7 dni, które liczy się od ostatniego dnia terminu, w którym sprostowania miał dokonać pracodawca lub od otrzymania informacji o odmowie. W sytuacji, gdy sąd uwzględni wniosek pracownika, zobowiązanie pracodawcy do sprostowania świadectwa pracy oznacza, że ma on obowiązek wydać pracownikowi nowy dokument, zgodny z żądaniem pracownika. Powinien dokonać tego nie później niż w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Pracownik, który bez swojej winy nie zachował terminów na złożenie wniosku o sprostowanie wydanego dokumentu, może wnosić o ich przywrócenie. Do rozpoznania omawianych kwestii właściwy jest sąd rejonowy. Postępowanie to jest wolne jest od opłat sądowych. Artykuł zawiera wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz wzór informacji o odmowie sprostowania świadectwa. Artykuł ponadto zwiera wykaz podstawy prawnej omawianych w artykule kwestii.

Ostatnie zapytania:

  • jak sprostować świadectwo pracy z przed 30lat
  • jak sprostować świadectwo pracy
  • co zrobic gdy nie zgadza sie swiadectwo pracy
  • odwołanie od świadectwa pracy
  • wniosek o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy wzór
  • Pracownik ktory nie zgadza sie z trescia swiadectwa pracy moze odwolac sie w ciagu 7dni do pracodawcy o sprostowanie swiadectwa pracy lub do sadu pracy w ciagu
  • za jak czas odwolac sie od swiadectwa pracy
  • pracownik który nie zgadza się z treścią świadectwa pracy może odbywać się w ciągu siedmiu dni od pracy
  • pisemny wniosek o poprawe swiadectwa pracy
  • oswiadczenie o cofnieciu świadectwa pracy
Więcej w rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa
Decydują możliwości pracodawcy

Pracownik ma prawo starać się o ponowne zatrudnienie, jeżeli z powodu długotrwałej choroby została rozwiązana z nim umowa o pracę. O jego powrocie do pracy decydują jednak możliwości pracodawcy. Przepisy...

Zamknij