Czy warto iść na kompromis w sprawie zapłaty

Pracodawca ma prawo egzekwować od pracownika wyrównanie szkody, jaką mu wyrządził. W zależności od rodzaju odpowiedzialności pracownika, w grę może wchodzić ograniczone lub pełne odszkodowanie. Uiszczenie opłaty za wyrządzone szkody może okazać się problematyczne zawłaszcza, gdy kwota jest dość duża, a zarobki zbyt małe. Pracownik wówczas dąży do porozumienia z pracodawcą. Generalna zasada w stosunkach pracy jest, by strony dążyły do polubownego załatwienia sporu. W świetle art. 121 par. 1 k.p. zobowiązanie pracownika do wyrównania szkody wyrządzonej pracodawcy nie przeszkadza obniżeniu odszkodowania na zasadzie porozumienia pracownika i pracodawcy, do rozsądnej wysokości, uwzględniającej interesy obu stron stosunku pracy. W sprawach o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody można posłużyć się umową ugody. Z inicjatywą zawarcia ugody może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Z reguły jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron, gdyż na mocy ugody ustala się takie warunki zapłaty odszkodowania, które uwzględniają możliwości płatnicze pracownika i jednocześnie stwarzają pracodawcy realną szansę naprawienia szkody. Ugoda zawarta przez pracownika powinna być wykonana, gdyż inaczej podlega ona wykonaniu w trybie przepisów k. p. c., po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy (zasadę tą należy odnieść do ugody pozasądowej). Zawarcie ugody ma charakter dobrowolny, lecz jeżeli do niej dojdzie, wiąże ona obie strony. Uchylenie się od skutków prawnych ugody przez obie strony możliwe jest jedynie wtedy, gdy strony w chwili zawierania ugody pozostawały w błędzie (art. 918 k. c.). Strony mają dowolność w formułowaniu treści ugody, ale sąd pracy ma prawo ją zweryfikować i uznać za nieważną, jeżeli będzie ona niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo będzie naruszać słuszny interes pracownika. Artykuł zawiera wzór umowy ugody oraz wykaz podstawy prawnej omawianych w artykule zagadnień z prawa pracy.

Więcej w odszkodowanie od pracownika, szkoda
Kilka wyroków, ale płać tylko raz

Co robić, gdy kila orzeczeń dotyczy tego samego roszczenia? Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody wynika z art. 46 kodeksu karnego. Nie ma tam jednak odpowiednika art. 199 § 1 pkt 1...

Zamknij