Jak uzyskać pieniądze na niepełnosprawnego pracownika

Coraz więcej firm zatrudniających osoby niepełnosprawne a niebędących zakładami pracy chronionej, chce uzyskać wsparcie z tego tytułu. Ich właściciele pytają, jakich formalności muszą w tym celu dopełnić. Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowanie z PFRON przysługuje temu pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne wpisane do ewidencji PFRON. Tak więc w pierwszej kolejności spółka musi zadbać, żeby jej niepełnosprawni pracownicy znaleźli się w tej ewidencji. Ponadto, jeżeli firma zatrudnia ponad 25 osób (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i nie jest zakładem pracy chronionej, to żeby uzyskać dofinansowanie, musi osiągnąć przynajmniej 6-procentowy poziom zatrudnienia niepełnosprawnych. Trzeba też pamiętać, że dofinansowanie można dostać wyłącznie na tych pracowników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Pracodawca korzystający z dofinansowań nie może mieć też zaległości wobec PFRON. Pomoc publiczna na pokrycie podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zależy od stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzeń niepełnosprawnych pracowników. KROK 1. Zgłoś się do PFRON. Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów muszą zarejestrować się w funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego – wyjaśnia Krzysztof Kosiński, doradca prawny z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. KROK 2. Złóż dokumenty. Żeby się zarejestrować, pracodawca musi przesłać do funduszu formularz zgłoszeniowy zawierający: dane o pracodawcy, aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające powyższe dane oraz upoważnienie osoby przesyłającej dane oraz zaświadczenia lub dokumenty do występowania w imieniu pracodawcy. KROK 3. Wizyta w oddziale. Jeżeli pracodawca złożył dokumenty bezpośrednio w oddziale, to otrzyma identyfikator oraz hasło dostępu do systemu obsługi dofinansowań (elektroniczny system tzw. SOD). – Jeżeli pracodawca prześle dokumenty za pośrednictwem poczty, to będzie musiał osobiście odebrać w oddziale identyfikator oraz hasło dostępu do systemu – mówi Krzysztof Kosiński. KROK 4. Składaj miesięczne informacje. Pracodawca musi do 20 dnia każdego miesiąca (następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja) składać informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników, uwzględniając tych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, epilepsję, upośledzenie umysłowe oraz pracowników niewidomych. KROK 5. Co dwa miesiące składaj wniosek o dofinansowanie. Zatrudniający musi też co dwa miesiące wnioskować o wypłatę miesięcznego dofinansowania (za dwa miesiące). Ma także informować o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. KROK 6. Po roku wystąp o przedłużenie. Miesięczne dofinansowania PFRON wypłaca przez rok. Po roku pracodawca może wystąpić o przedłużenie dofinansowania na następny okres roczny, a potem na kolejny.