Co musi pracodawca, gdy pracownika wzywa armia

Gdy pracownik zostaje powołany do wojska, szef ma obowiązek zwolnić zatrudnionego z pracy do służby, niejednokrotnie musi przedłużyć z nim umowę o pracę, a także wypłacić odprawę. A gdy służba się skończy, ponownie przyjąć pracownika do firmy. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników powołanych do służby wojskowej określa ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze obowiązki pojawiają się już, gdy zatrudniony dostał wezwanie do wojskowej komisji uzupełnień. Wówczas szef musi go zwolnić z obowiązku wykonywania pracy. Nie płaci mu jednak za ten dzień wynagrodzenia, a jedynie wystawia zaświadczenie o utraconych zarobkach z powodu nieobecności w firmie. Rekompensatę pieniężną pracownik powinien otrzymać od wojska. Znacznie poważniejsze wymogi pojawiają się, gdy pracownik otrzyma kartę powołania do czynnej służby wojskowej. Wówczas w okresie między dniem doręczenia tego dokumentu a odbyciem służby nie można mu wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Gdyby okres wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia karty powołania do czynnej służby wojskowej, to takie wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Wyjątek dotyczy tylko takiej sytuacji, gdy zatrudniony żąda rozwiązania stosunku pracy – wtedy dzieje się zgodnie z jego wolą. Powołanie do wojska automatycznie zamienia umowę zawartą na okres próbny w umowę bezterminową, o ile okres próbny upłynąłby po powołaniu pracownika do czynnej służby. Z podobnego przywileju nie korzystają jednak ci, którzy mieli umowy terminowe lub na czas wykonania określonej pracy. Te ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w kontrakcie. Jeśli pracodawca uważa, że trzeba rozwiązać umowę z winy pracownika bez wypowiedzenia, może to zrobić nawet w czasie ich pobytu w jednostce. Z ochrony nie skorzysta także poborowy, gdy firma ogłasza upadłość lub likwidację. Dobrodziejstwa automatycznej zamiany umów próbnych na bezterminowe nie dotyczą także powołanych do czynnej służby wojskowej odbywanej w formie jednodniowych ćwiczeń. Z ochrony stosunku pracy korzysta także żona żołnierza odbywającego służbę wojskową. Na wniosek pracownika powołanego do wojska pracodawca musi mu dać zwolnienie od pracy (1 lub 2 dni), ale nie ma obowiązku za te dni płacić. Bezpłatny urlop musi dać pracodawca temu pracownikowi, który został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych, pod warunkiem że są one dłuższe niż 24-godzinne i nie są przeprowadzane w czasie lub dniu wolnym od pracy. Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty pracownikowi odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Otrzyma ją pracownik, który został powołany do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej. Pracodawca musi zatrudnić pracownika, który zakończył służbę wojskową na poprzednio zajmowane stanowisko lub równorzędne pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia. Nie może wymówić się brakiem miejsc ani spadkiem pensji, o ile tylko rezerwista zgłosił swój powrót do firmy w ciągu 30 dni od zakończenia służby.

Ostatnie zapytania:

  • czynna służba wojskowa a odprawa
  • otrzymał powołanie do wojska
  • karta ewidencji pracy a powołanie do wojska
  • odprawa w przypdaku powołania do służby wojskowej a urlop wypoczynkowy
  • Pracownik wezwany do WKU jak usprwiedliwic
  • obowiązki pracodawcy a powołanie do wot
  • powołanie do wojska a obowiązki pracodawcy
  • pracownik idzie do wojska
  • czy wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych jest płatne
  • pobyt w wojsku a czas pracy