Zakazana jest praca w nocy i nadliczbowa

Niepełnosprawnym pracownikom przysługuje wiele pracowniczych gwarancji ochronnych. Niezależnie od orzeczonego stopnia niepełnosprawności obowiązuje zakaz zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Poza tym każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Każdy niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy takiego pracownika wynosi co najmniej 6 godzin Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednakże czas pracy osoby legitymującej się orzeczeniem o zaliczeniu jej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Przepisy ograniczające czas pracy wyłączone są w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub na wniosek samego pracownika, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tym pracownikiem wyrazi na to zgodę. Orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności stanowi także podstawę ustanowienia szerszych uprawnień urlopowych. Osobom z takim orzeczeniem przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Dodatkowy wypoczynek nie przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik uprawniony jest do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak wymiar innego urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy z ustawy o rehabilitacji. Niezależnie od urlopu dodatkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop: – w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, – w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy na udział w turnusie nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Więcej w gwarancje ochronne, urlop wypoczynkowy
Kiedy pracownika można zmusić do odpoczynku

Generalnie pracodawca nie może zmusić pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy, który jest udzielany na jego wniosek. Niekiedy jednak może go zobowiązać do odpoczynku w terminie przez siebie wyznaczonym. Urlop...

Zamknij