Kiedy pracodawca płaci odszkodowanie

Pracodawcy muszą się liczyć z tym, że nawet 10 lat od wypadku przy pracy poszkodowany pracownik może zażądać od nich odszkodowania na podstawie prawa cywilnego. Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy pracy, ma prawo do świadczeń z ZUS na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ale nie tylko. Świadczenia z ZUS mają charakter ryczałtowy, co oznacza, że nie zawsze pokrywają całą szkodę, jakiej dozna pracownik. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy w następstwie wypadku pracownik doznaje ciężkich obrażeń ciała, powodujących ograniczenie, a nawet całkowitą niezdolność do pracy. W takich sytuacjach poszkodowany pracownik może wystąpić o odszkodowanie na podstawie prawa cywilnego. Pracownik może dochodzić: • odszkodowania w takim zakresie, w jakim doznana przez niego szkoda nie została pokryta świadczeniami otrzymanymi z ZUS; Pracownik może np. żądać zadośćuczynienia na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego (w związku z art. 444 k.c.). Zadośćuczynienie to jest przyznawane w związku z doznaną krzywdą moralną i cierpieniami fizycznymi w następstwie obrażeń wypadkowych. • wyrównania dochodu utraconego w następstwie wypadku; Pracownik, niezależnie od tego, w jakim stopniu utracił możliwości pracy, może ubiegać się o tzw. rentę wyrównawczą. Ustalając jej wartość, bierze się pod uwagę wysokość spodziewanego wynagrodzenia (tego, jakie pracownik mógłby osiągnąć, gdyby wypadku nie było), pomniejszonego o wynagrodzenie, które pracownik może uzyskać, wykorzystując ograniczoną zdolność do pracy, bez względu na aktualną sytuację na rynku pracy. Prawo do odszkodowania nie powstaje z samego faktu, że nastąpił wypadek przy pracy. Poszkodowany pracownik musi wykazać, że: • pracodawca dopuścił się czynu niedozwolonego, • czyn niedozwolony spowodował u pracownika obrażenia ciała i • jest związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem pracodawcy i wypadkiem. Jeżeli pracownicy dopuścili się pewnego niedbalstwa przy przestrzeganiu przepisów bhp, to ich uprawnienie do odszkodowania może zostać zmniejszone o stopień przyczynienia. Roszczenia pracowników o dodatkowe odszkodowanie przedawniają się tak jak pozostałe roszczenia z odpowiedzialności cywilnej, czyli w terminach przewidzianych przez art. 442 k.c. Maksymalny termin przedawnienia roszczenia to 10 lat od momentu zdarzenia. Aby uchronić się przed wypłatą własnych środków finansowych, pracodawcy mogą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Na rynku jest ono określane jako OC pracodawcy. Z reguły jest traktowane jako dodatkowa klauzula, rozszerzająca ochronę z ubezpieczenia OC deliktowego z tytułu prowadzonej działalności.

Ostatnie zapytania:

  • kiedy pracodawca mozna zadaz zadosc uczynienia
  • kiedy mozemy liczyc na zadośćuczynienie od pracodawcy
  • oc pracodawcy oc działalności kiedy jest wypłata
  • odszkodowanie za wypadek w pracy z oc pracodawcy
  • przeciazenie reki w pracy jako szwaczka a odszkodowanie
  • roszczenia z tytulu oc pracodawcy
  • zarażiłem sie w zakładzie sarmonellą czy mogę liczyć na odszkodowanie od pracodawcy
Więcej w odszkodowanie, prawo cywilne
Kiedy trzeba znów zatrudnić, a kiedy wypłacić odszkodowanie

Jakie przedsiębiorca ma obowiązki wobec niewłaściwie zwolnionego pracownika? Kiedy mamy do czynienia z niewłaściwym rozwiązaniem o pracę w trybie natychmiastowym? Z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym mamy...

Zamknij