Grzywna albo rozwiązanie spółki

Jeśli przedsiębiorca mimo wezwania sądu rejestrowego nie złoży wymaganych dokumentów – sąd może nałożyć na niego grzywnę. A jeśli ten nadal będzie się uchylał od wypełnienia obowiązków – sąd może orzec o rozwiązaniu spółki. Sądy gospodarcze, w których funkcjonują wydziały Krajowego Rejestru Sądowego, w tym rejestry przedsiębiorców, prowadzą w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru tzw. postępowania przymuszające, jeżeli podmioty te nie wypełniają określonych obowiązków ustawowych. Podstawę prawną tego rodzaju postępowania stanowią przepisy art. 24, 25 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli sąd stwierdzi, że dokumenty – pomimo upływu terminu – nie zostały złożone, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia. Wyznacza jednocześnie dodatkowy 7-dniowy termin. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada na obowiązanych grzywnę, która może być ponawiana. Jeżeli i to nie spowoduje złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, albo w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy – sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. Jeżeli pomimo zastosowania grzywny, podmiot wpisany do rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. l ustawy o KRS – sąd z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora. Postępowanie wszczynane na podstawie art. 24 ustawy o KRS odnosi się bezpośrednio do okoliczności wymienionych w art. 594 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), w tym między innymi: – niedopełnienia obowiązków sprawozdawczych przez zarząd spółki albo likwidatorów, – dopuszczenia do funkcjonowania spółki bez obligatoryjnego organu nadzoru, – niezwoływania zgromadzeń wspólników albo walnego zgromadzenia, – utrudniania wykonywania obowiązków osobie powołanej do rewizji, – nieprzedstawiania sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów i innych czynności w tym zakresie. Art. 594 k.s.h. ma charakter dyscyplinujący i dotyczy tylko członków zarządu i likwidatorów. Przedmiotem postępowań przymuszających są też okoliczności, o których mowa w przepisach art. 623 i 624 k.s.h. Wynika z nich, że w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie kodeksu spółek handlowych – spółki, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, miały obowiązek dostosowania postanowień swoich umów, aktów założycielskich lub statutów do jej przepisów.

Ostatnie zapytania:

  • grzywna w kodeksie spolek handlowych
Więcej w Krajowy Rejestr Sądowy, postępowanie przymuszające
Przedsiębiorcy w KRS

Rafał Kałkusiński, radca prawny, kancelaria Prawnicza Siwek Gaczyński i Partnerzy odpowiada na pytania czytelników. Czy trzeba zgłosić numer identyfikacji podatkowej (NIP) do Krajowego Rejestru Sądowego? Owszem. Taki obowiązek wynika z...

Zamknij