Czy to jeszcze umowa zlecenia, czy już etat

Przyjmując do pracy na umowę zlecenia czy o dzieło, pracodawca musi się liczyć z tym, że zatrudniony wystąpi do sądu o ustalenie, że faktycznie był to stosunek pracy. Kto wygra? To zależy od okoliczności konkretnej sprawy. I przede wszystkim od tego, czy zgłaszający takie żądanie ma w tym interes prawny. Przykładowo pani Anna pracowała na podstawie umowy zlecenia. Kiedy pracodawca rozwiązał z nią umowę, poszła do sądu aby ustalić, że jej praca była świadczona na podstawie stosunku pracy, a nie umowy cywilnoprawnej. Dzięki temu bowiem mogłaby otrzymać pieniądze za okres wypowiedzenia i dodatkowo odprawę ze zwolnień grupowych. Podstawą wystąpienia pani Anny do sądu jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten pozwala żądać ustalenia przez sąd istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy żądający ma w tym interes prawny. Gdyby pani Anna nie miała interesu prawnego w ustaleniu, że istniał stosunek pracy, to nie mogłaby zwrócić się do sądu. Jak rozumieć interes prawny? Jest to przesłanka, która daje konkretnej osobie prawo występowania do sądu. O interesie prawnym możemy mówić wówczas, gdy istnieje niepewność co do stanu prawnego. Niepewność ta powinna być jednak obiektywna, a nie tylko subiektywna, według odczucia powoda. Nie możemy też mówić o interesie prawnym, gdy stan prawny jest jednoznaczny, a zdarzenia prawne są niekwestionowane. Każdy pracownik pozostający w zatrudnieniu niepracowniczym, czyli na podstawie jednej z umów cywilnoprawnych, może wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ale tylko wtedy, gdy wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy. Z tego wynika bowiem, że ma też wyznaczony przez niego czas pracy i miejsce jej świadczenia, podpisuje listę obecności, podlega regulaminowi pracy, musi przestrzegać norm pracy i wykonywać polecenia przełożonych. A więc są spełnione najważniejsze przesłanki istnienia stosunku pracy. Od ustalenia, że istniał stosunek pracy, może też zależeć prawo do niektórych bieżących i przyszłych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Może też mieć znaczenie dla przyszłych świadczeń z kolejnych stosunków pracy, np. dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej. Przed sądem pracownik może też domagać się ustalenia rzeczywistej treści stosunku pracy. Może to mieć bowiem znaczenie dla jego potencjalnych roszczeń majątkowych, do których może nabyć prawo w przyszłości. Skoro pracownik może dochodzić ustalenia, że mimo zawarcia z nim umowy zlecenia lub o dzieło, faktycznie wykonywał umowę o pracę, to tym bardziej ma prawo żądać ustalenia stosunku pracy, gdy w ogóle nie zawarto z nim umowy na piśmie. Jak pracodawca może uchronić się przed sądem? 1. Wybierz właściwą formę zatrudnienia 2. Zwróć uwagę na treść umów 3. Zadbaj o to, by treść umowy odpowiadała rzeczywistej pracy 4. Wykonuj zalecenia inspektora, dąż do zawarcia ugody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w umowa o dzieło, umowa o pracę
Jak zatrudnić pracownika na zastępstwo

Na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy można zastosować umowę na zastępstwo. Umowa na czas zastępstwa innego pracownika nie jest odrębnym rodzajem terminowej umowy o pracę, ale stanowi tylko modyfikację...

Zamknij