Pracodawca zwalnia – pracodawca płaci

Rozstanie z pracodawcą to często odprawa dla pracownika. O tym jaka ona będzie, zadecyduje charakter zakończenia stosunku pracy. Pracownik ma prawo do rożnych odpraw. Jedną z nich reguluje ustawa o zwolnieniach grupowych, a pozostałe (emerytalną, rentową i pośmiertną) kodeks pracy. Pierwszą z wymienionych odpraw pracodawca wypłaca przy zwolnieniach grupowych. Jest to zatem rekompensata za to, że przyczyna zwolnienia leżała po stronie firmy. Odprawa nie należy się wtedy, gdy stan zatrudnienia w firmie jest niższy niż 20 pracowników. Wówczas przy zwolnieniu obowiązuje kodeks pracy i ewentualnie wewnętrzne przepisy obowiązujące u pracodawcy. Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych zależy od stażu pracy u pracodawcy, który zwalnia. Będzie to zatem: – jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u niego krócej niż 2 lata, – dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował od 2 do 8 lat, – trzymiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu ponad 8 lat. Odprawa pieniężna nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli stosunek pracy ustał w związku z tym, że pracownik przechodzi na emeryturę, to pracodawca wypłaca mu odprawę emerytalną. Podobnie dzieje się, gdy przechodzi na rentę. Przysługuje mu wówczas odprawa rentowa. Nie otrzyma odprawy emerytalnej ani rentowej taki pracownik, który ma ustawowe prawo do tego, aby przejść na emeryturę lub rentę, ale stosunek pracy rozwiązuje tylko dlatego, że podejmuje pracę w innej firmie. Odprawa emerytalna i rentowa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby pracodawca określił wyższą wartość tych odpraw. Przyjmuje się że odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje tylko raz w życiu. Wątpliwości budzi jednak to, czy otrzymanie odprawy rentowej wyklucza wypłatę emerytalnej w późniejszym czasie. Z kodeksu pracy to nie wynika. Wcześniejsze orzecznictwo podzielało pogląd, że bez względu na rodzaj odprawy można otrzymać ją tylko raz. Jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał że w prawie pracy nie istnieje jedna odprawa. Jest ich tyle, ile przewidują przepisy ustalające warunki ich powstawania. Pracodawca wypłaca też odprawę pośmiertną, którą otrzymuje rodzina pracownika. Należy się ona małżonkowi oraz pozostałym członkom rodziny, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego po zmarłym. Pracodawca wypłaca odprawę, gdy śmierć nastąpiła w czasie trwania umowy o pracę lub po rozwiązaniu umowy o pracę podczas pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od długości zatrudnienia u ostatniego pracodawcy. Będzie to: – jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, – trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik pracował co najmniej 10 lat, – sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Ostatnie zapytania:

  • czy odprawka jest tylko raz w zyciu
  • jestem na rencie okresowej cz pracodawca mnie zwalna
  • pracodawca zwalnia pracownika co placi
  • prscodawca placi odprawe posmiertna od 20 pracownikow
Więcej w odprawa emerytalna, odprawa rentowa
Jakie odprawy firma wypłaca pracownikowi i jego rodzinie

Czasami, rozstając się z pracownikiem, pracodawca musi wypłacić odprawę. Może zdarzyć się i tak, że zatrudniony otrzyma ich kilka. Poza kodeksowymi odprawami (emerytalna, rentowa, pośmiertna) przysługuje również ta, która rekompensuje...

Zamknij