Siedem dni na wydanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest podstawowym dokumentem pracownika, dlatego też każdy pracodawca ma obowiązek wydania go zatrudnionemu po zakończeniu stosunku pracy. Zasady wydawania świadectw pracy określa kodeks pracy oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wyjątek dotyczy przypadku gdy bezpośrednio po zakończeniu jednej umowy o pracę strony zawierają kolejna umowę, wtedy pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa pracy, chyba że będzie on tego żądał. Wydania świadectwa pracy pracodawca nie może uzależniać od uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem. Pracodawca nie może więc zastrzec, iż świadectwo pracy zostanie wręczone pracownikowi wtedy, gdy zwróci np. narzędzia pracodawcy lub pokryje koszty szkolenia. Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo upoważnionej osobie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Nie ma podstaw, aby wydawać je wcześniej, np. w czasie biegu wypowiedzenia. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe wydanie świadectwa, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, powinien przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub upoważnionej osobie pocztą albo doręczyć je w inny sposób. Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej bez względu na to, czy pracownik żądał wydania świadectwa. Jeżeli pracownik nie zgłasza się po odbiór świadectwa pracy ani też nie informuje pracodawcy o tym, w jaki sposób i gdzie doręczyć mu świadectwo, a pracodawca nie zna jego aktualnego adresu, wówczas jest on zwolniony z odpowiedzialności za niewydanie świadectwa pracy. W takiej sytuacji świadectwo pracy powinno być złożone w aktach osobowych pracownika. W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika pracodawca powinien sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek jednak członka rodziny zmarłego pracownika oraz innej osoby będącej jego spadkobierca pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy zmarłego.

Ostatnie zapytania:

  • jak liczyć 7 dni na wydanie świadectwa pracy
  • JAK LICZYĆ 7 DNI NA wystawiENIE świadectwA pracy PRACOWNIKOWI
  • 7 dni na wydanie świadectwa pracy jak liczyć
  • ile dni na sporzadzenie swiadectw pracy
  • kiedy mija siedem dni na wysłąnie świadectwa pracy
  • pracownik nie zgłasza się po świadectwo pracy
  • siedem dni na wystawienie świadectwa pracy
  • sudeckie zaklady gastronomiczne w klodzko archiwum swiadectwo pracy
  • świadectwo pracy kiedy powinno być wydane
Więcej w kodeks pracy, rozwiązanie stosunku pracy
Nie każdego można się pozbyć

Chociaż to pracodawca decyduje o tym, kogo zwolnić, to nie zawsze ma on pełną swobodę w podjęciu takiej decyzji. Są przepisy, które wykluczają rozstanie z pracownikiem, nawet gdy jest uzasadnione....

Zamknij