Rozlicz się i wydaj świadectwo

Szef rozstaje się z pracownikiem. W dniu, w którym rozwiązuje się umowa o pracę, trzeba uregulować z nim wszystkie sprawy finansowe i wydać świadectwo pracy. Choć termin odejścia już jest ustalony, to do końca okresu wypowiedzenia pracodawca musi wypłacać pensję ustaloną w umowie o pracę. Na odejściu należą się pracownikowi także inne wypłaty, np. te składniki wynagrodzenia, które zostały określone w jego umowie o pracę lub przepisach obowiązujących w firmie, jeśli nabył do nich prawo. Będą to więc premie i nagrody, np. jubileuszowa. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu w całości lub w części urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, to pracodawca wypłaca mu za to ekwiwalent pieniężny. Konieczność wypłaty ekwiwalentu zależy tylko i wyłącznie od tego, że w ogóle doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dniu, kiedy rozwiązuje się lub wygasa umowa o pracę. Prawo do tego świadczenia pracownik nabywa zatem w dacie ustania stosunku pracy. Pracownik odchodzi z pracy nie tylko z własnej woli. Czasami dzieje się tak, gdy firma ma kłopoty finansowe lub organizacyjne i musi zmniejszyć stan załogi. Wówczas rzeczywisty i jedyny powód rozstania z pracownikiem leży po stronie pracodawcy. Przypominamy, że nawet jeśli pracodawca zwalnia jedną osobę, a zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a wyłącznym powodem redukcji są przyczyny leżące po stronie firmy, to musi stosować ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie-dotyczących pracowników. W takiej sytuacji trzeba wypłacić zwalnianemu z pracy odprawę pieniężną. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to dokument, który zawiera najistotniejsze informacje o przebiegu pracy i ustaniu zatrudnienia. Żadne okoliczności nie zwalniają pracodawcy z wymogu wydania świadectwa pracy i nie usprawiedliwiają, gdy ten dokument wyda później niż w momencie ustania zatrudnienia. Uchybienie obowiązkowi pracodawcy o wydaniu świadectwa pracy zostało potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W razie jego stwierdzenia inspektor pracy może ukarać pracodawcę mandatem sięgającym 1 tys. zł. Samo wypowiedzenie umowy o pracę nie rodzi natychmiastowego obowiązku wydania świadectwa. Trzeba to zrobić dopiero, gdy upłynie okres wypowiedzenia. Ale poszukującym pracy w okresie wypowiedzenia można wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument o treści zbliżonej do świadectwa pracy.

Więcej w kodeks pracy, odprawa pieniężna
Każdy pracownik powinien poznać swoje uprawnienia

Zgodnie z art. 29 kodeku pracy każda osoba przyjęta do pracy w ciągu siedmiu dni od podpisania z nią angażu powinna otrzymać informacje o warunkach zatrudnienia. Firmy wywiązywały się z...

Zamknij