Kiedy głównemu księgowemu trzeba zapłacić za godziny nadliczbowe

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 par. l k.p). Definicję, kto należy do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, zawiera art. 128 par. 2 pkt 2 k.p., w myśl którego należy przez to pojęcie rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. Pracodawca powinien jednak tak ustalić rozkład zajęć pracy tych osób, aby praca w godzinach nadliczbowych nie stanowiła ciągłego ich obciążenia. W razie bowiem stałego obciążenia tych pracowników pracą nadliczbową, uznać należy, że norma art. 1514 par. l k.p. nie będzie miała zastosowania. Podkreślał to Sąd Najwyższy w wyroku z 12 marca 1976 r. Poza osobami zarządzającymi zakładem pracy w imieniu pracodawcy, czyli (np. poza prezesem zarządu lub dyrektorem przedsiębiorstwa czy głównym księgowym), osoby kierujące wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi mają prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli praca ta była świadczona w niedzielę lub święto i osoba ją wykonująca nie otrzymała w zamian innego dnia wolnego. Zatem osoba zajmująca stanowisko księgowego, będąca tylko kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej, a nie głównym księgowym, w razie zaistnienia łącznie wszystkich wskazanych wyżej warunków może otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. To, który księgowy jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej, powinno wynikać z aktów organizacyjnych zakładu pracy: statutów, regulaminów pracy oraz schematów organizacyjnych. Należy też zaznaczyć, że osoba kierująca powołanym ad hoc zespołem pracowników nie jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej i ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na ogólnych zasadach. Dlatego też księgowy wyznaczony jako kierownik doraźnego zespołu pracowników opracowujących np. rozliczenie konkretnych transakcji nie jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej i przysługuje mu prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na ogólnych zasadach.

Ostatnie zapytania:

  • główny księgowy a nadgodziny
  • czy głównej księgowej należy zapłacić godziny nadliczbowe
  • godziny nadliczbowe dla głównego księgowego
  • główna księgowa a nadgodziny
  • główny księgowy a praca w nadgodzinach
  • głowny księgowy praca w nadgodzinach
  • nadgodziny głównego księgowego
  • wyrok glowna ksiegowa godziny nadliczbowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w godziny nadliczbowe, kodeks pracy
Co i jak prawidłowo potrącać z wynagrodzenia

Dla pracodawcy dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników to niełatwe zadanie. Musi bowiem pamiętać o granicach tych potrąceń i kwotach wolnych od uszczupleń. Generalnie potrącenia dzieli się na ustawowe i dobrowolne,...

Zamknij