Wspólne przedsięwzięcie a podatki płaci każdy z osobna

Kilku niezależnych przedsiębiorców realizujących wspólny projekt może utworzyć konsorcjum. Jednak każdy z nich indywidualnie będzie musiał rozliczyć się ze związanych z tym przedsięwzięciem podatków, bo konsorcjum nie może być podatnikiem. Przychody i koszty powstałe w związku z działalnością konsorcjum jego uczestnicy rozliczają w ten sam sposób – niezależnie od tego, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych uczestnicy konsorcjum – osoby prawne – łączą z pozostałymi przychodami przychody otrzymane przez każdego z nich ze wspólnego przedsięwzięcia, proporcjonalnie do posiadanego udziału. Wielkość udziału powinna być określona w umowie konsorcjum. W przeciwnym razie automatycznie zakłada się, że udziały konsorcjantów w przychodach są równe. Analogiczną zasadę podziału stosuje się do kosztów uzyskania przychodów, do innych wydatków, które takich kosztów nie stanowią, zwolnień, ulg i wszelkich obniżek (dochodu, podstawy opodatkowania czy też samego podatku). Zatem również wszelkich pomniejszeń dokonuje się proporcjonalnie do ustalonego udziału w konsorcjum – pod warunkiem oczywiście, że dotyczą konsorcjum jako całości, a nie poszczególnych konsorcjantów. Konsorcjanci osoby fizyczne rozliczają się podobnie. Przychody z takiego wspólnego przedsięwzięcia określa się u każdego podatnika (konsorcjanta) proporcjonalnie do jego udziału. Również tutaj obowiązuje domniemanie równych udziałów, jeżeli umowa konsorcjum nie jest na tyle precyzyjna, aby umożliwić odmienne ustalenie wielkości udziału. Podział kosztów następuje według tej samej metody. Jako że osoby fizyczne mają możliwość rozliczania się przy zastosowaniu stawki liniowej, przypadający na poszczególnych konsorcjantów przychód nie w każdym przypadku będzie łączony z ich pozostałymi przychodami. Nieco bardziej skomplikowane jest rozliczenie podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o VAT podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Konsorcjum (w swej formie podstawowej) z pewnością nie jest osobą prawną (a tym bardziej fizyczną). Trudno też zakwalifikować je formalnie jako jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, skoro żaden z obowiązujących przepisów nie daje podstawy do wyodrębnienia konsorcjum prawnie, organizacyjnie, finansowo oraz majątkowo. Każdy z konsorcjantów jest zatem odrębnym podatnikiem VAT.

Ostatnie zapytania:

  • wspolne przedsiewziecie cit
  • podatki wspolne przedsiewziecie visa