Spóźnialscy wcale nie tacy przegrani

Braki w dokumentacji nie stawiają firm na przegranej pozycji już na początku przetargów. – Możliwość uzupełniania dokumentów i oświadczeń w toku postępowania przetargowego jest bardzo przydatna dla firm – mówi Piotr Piekutowski, naczelnik wydziału finansowo-administracyjnego NBP, zajmującego się zamówieniami. Wyjaśnia też, że jeszcze niedawno oferenci nie mieli takiej możliwości. Kilka dni temu Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wydał ważną interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o uzupełnianiu dokumentów w toku przetargu (jest dostępna na stronie www.uzp.gov.pl). Wynika z niej jasno, że każdy wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków tego udziału, a także dokumenty to potwierdzające. – Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, by uzupełnili je w dodatkowym czasie – wyjaśnia Andrzej Panasiuk, wiceprezes UZP. Oferent, który dostrzeże, że nie dostarczył wszystkich dokumentów, powinien najpierw zgłosić to zamawiającemu. – Może wysłać odpowiednie pismo. Następnie zamawiający musi wezwać oferenta do uzupełniania braków Jeśli oferent sam prześle brakujące dokumenty, to zamawiający nie ma obowiązku ich przyjęcia – tłumaczy Piotr Piekutowski. Uzupełnieniu podlegają jedynie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z opinii UZP wynika, że nie jest możliwe żądanie uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń o np. wysokości wadium, ofercie czy potwierdzających, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają postawione przez zamawiającego wymagania. Niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu obejmuje nie tylko sytuację, gdy zamawiający w ogóle nie dołączył wymaganego dokumentu, ale również, gdy dokument został dołączony, ale nie spełnia wymagań formalnych stawianych przez zamawiającego lub określonych przepisami. Należy tu odróżnić sytuację, w której wykonawcy przedstawiają dokument prawidłowy pod względem formalnym, ale jego treść nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wtedy zamawiający nie ma prawa żądać jego uzupełnienia.

Więcej w prawo zamówień publicznych, przetarg
Jak uzupełniać brakujące dokumenty

Od wejścia w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych (25 maja br.) wśród prawników rozgorzała dyskusja o tym, czy można uzupełniać dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o...

Zamknij