Jak ściągnąć polski dług za granicą

Najczęściej, gdy dłużnik wyjechał za granicę, jego wierzyciel rezygnuje z egzekwowania zasądzonej wierzytelności, bo wydaje mu się, że będzie to trudne lub wręcz niemożliwe. Niesłusznie. Rozwiązanie takiej sytuacji znajdziemy w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie określa, jakie wymagania muszą być spełnione, aby orzeczenie wydane w jednym państwie Unii Europejskiej mogło być uznane i wykonane w innym państwie Wspólnoty. Ma ono zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. Nie obejmuje natomiast spraw podatkowych, celnych, administracyjnych. KROK 1 – Zaczynamy od odszukania dłużnika. W pierwszej kolejności wierzyciel musi ustalić: miejsce pobytu dłużnika w innym państwie – gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna, lub siedzibę dłużnika w innym państwie – gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca (np. osoba prawna). KROK 2 – Występujemy o nadanie klauzuli wykonalności Orzeczenie, którego wykonalność chcemy stwierdzić w innym państwie Unii Europejskiej, a następnie egzekwować, musi być wykonalne w Polsce, czyli być tytułem wykonawczym według polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Sąd, który wydał orzeczenie, nadaje mu klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela. Stwierdza to przybiciem na tej samej lub odwrotnej stronie orzeczenia prostokątnej pieczęci w kolorze fioletowym, zawierającej odpowiednio określoną przez prawo formułę. KROK 3. Występujemy o zaświadczenie. Aby nasze orzeczenie mogło być uznane za wykonalne i egzekwowane w innym państwie, sąd, który je wydał, musi sporządzić także odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie jest wydawane na wniosek wierzyciela. KROK 4 – Przygotowujemy wniosek o wykonanie orzeczenia. Wniosek o wykonanie orzeczenia składa się do sądu albo innego właściwego organu, wskazanego w wykazie w załączniku II do rozporządzenia nr 44/2001. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego oraz otrzymane z sądu polskiego zaświadczenie. Dobrze jest przetłumaczyć wcześniej wniosek i posiadane dokumenty. KROK 5 – Szukamy pełnomocnika. We wniosku należy też wskazać adres do doręczeń. Jeżeli prawo państwa członkowskiego, w którym orzeczenie ma być wykonane, nie przewiduje wskazania adresu do doręczeń, to wnioskodawca wskazuje pełnomocnika do doręczeń. Wydaje się, że najlepiej jest skorzystać z pomocy kancelarii prawnej mającej siedzibę w danym państwie. Ten, kto żąda stwierdzenia wykonalności orzeczenia w innym państwie członkowskim UE, nie zapłaci żadnych opłat skarbowych ani należności ustalanych od wartości przedmiotu sporu. Postępowanie to jest praktycznie wolne od opłat. Największe koszty mogą się wiązać z pomocą prawników zagranicznych. Orzeczenie zagraniczne nie może być w żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej. To oznacza, że sąd innego państwa UE nie może wnikać w przesłanki, podstawy czy zasadność rozstrzygnięcia wydanego w Polsce.

Ostatnie zapytania:

  • długi w polsce a pobyt za granicą
  • jak ściągnąć gług z belgi
  • dlug w polsce praca za granica
  • jak ściągnąć lek z zagranicy
  • dlugi w polsce pobyt za granica
  • czy moga sciagac dlugi polskue w kansadzie
  • praca za granica a dlugi w polsce
  • jak sciognoc dlug z niemiec
  • jak ściągnąć dług z zagranicy
  • czy polska można ściągnąć dług z zagranicy