Stare umowy także trzeba przekwalifikować

Umowy leasingowe mogą być, pod pewnymi warunkami, ujmowane w księgach rachunkowych tak samo jak dla celów podatkowych. A co w sytuacji, gdy firma traci możliwość korzystania z tego uproszczenia? Wówczas leasing trzeba przekwalifikować, zgodnie z przepisami o rachunkowości. Dotyczy to nie tylko umów nowo zawartych ale też starych, rozliczanych według przepisów podatkowych. Jeśli przedsiębiorstwo użytkuje składniki majątku, które powinny być księgach zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wówczas należy je wprowadzić do ksiąg, ustalając jednocześnie stopień zamortyzowania składnika majątku oraz stopień, w jakim spłacono zobowiązanie wobec finansującego. Zmieni się też oczywiście sposób księgowania rat leasingowych – nastąpi ich rozdział na część kapitałową (która zmniejsza zobowiązanie wobec finansującego) oraz odsetkową (która będzie obciążać koszty finansowe). W efekcie, po księgowym przekwalifikowaniu takiej umowy leasingu, w aktywach pojawi się środek trwały w wartości uwzględniającej dotychczasowe umorzenie, a w pasywach – zobowiązanie wobec finansującego odpowiadające wartości początkowej przedmiotu leasingu, zmniejszonej o dotychczasowe spłaty kapitału. Pojawi się również różnica z przekwalifikowania przedmiotu leasingu, która będzie tym wyższa, im większa będzie różnica pomiędzy kwotą zarachowanego umorzenia a kwotą spłaconego do dnia przekwalifikowania kapitału. Pamiętajmy, że przekwalifikowanie umowy leasingu oraz zmiana sposobu ewidencji to wyłącznie operacja księgowa. W ujęciu podatkowym nic się nie zmienia – tutaj leasing ma nadal charakter leasingu operacyjnego. W związku z tym koszty uzyskania przychodów obciążamy pełną kwotą czynszu wynikającego z faktur od leasingodawcy, a dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Powoduje to powstawanie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem brutto. Różnice te na koniec roku obrotowego będą podstawą do ustalenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Jeśli zawarte w poprzednich latach umowy leasingowe dotyczą składników majątku o niewielkiej wartości, a ich przekwalifikowanie nie wpłynie w istotny sposób na obraz jednostki, wówczas można rozważyć, czy warto to robić, czy ewentualnie powołać się na zasadę istotności i od przekwalifikowania odstąpić. Nowo zawierane umowy leasingu muszą już być zawsze ujmowane w sposób typowy dla leasingu finansowego (jeśli oczywiście spełniają warunki wskazane w art. 3 ust 6 ustawy o rachunkowości).

Więcej w leasing, umowa leasingu
Jakie są korzyści z leasingu lub wynajmu auta

Jeżeli firmy nie stać na zakup samochodu, to może skorzystać z leasingu lub wynajmu. Najkorzystniejsza wydaje się umowa leasingu operacyjnego, która jest najprostszym rozwiązaniem z punktu widzenia rozliczeń podatkowych a...

Zamknij