Kiedy na wniosek pracownika dopuszczalna jest zmiana

Kodeks pracy stwarza możliwość różnego uregulowania czasu pracy pracownika, stosownie do jego potrzeb. Dostosowanie czasu pracy do wymogów konkretnego pracownika następuje wyłącznie na jego wniosek, którego ostateczne rozstrzygnięcie należy zawsze do pracodawcy. Pracownik może przekazać na ręce pracodawcy pisemny wniosek, którego przedmiotem będzie ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k. p.). Pod pojęciem rozkładu czasu pracy należy rozumieć ustalenie dla danego pracownika, w ramach obowiązującego go systemu czasu pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, dni wolnych od pracy czy ilości godzin pracy w dniu roboczym. Modyfikacje organizacji czasu pracy stosownie do indywidualnych potrzeb pracownika mogą dotyczyć wyłącznie rozkładu czasu pracy, nie zaś obowiązującego danego pracownika systemu czasu pracy (do wyboru przez pracodawcę jest np. system podstawowy, system równoważnego czasu pracy, system przerywanego czasu pracy, itd.). W praktyce zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy polega na dostosowaniu do potrzeb pracownika godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Istnieje możliwość zastosowania tzw. skróconego tygodnia pracy (art. 143 k. p.). Rozwiązanie to polega na wykonywaniu przez pracownika pracy przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy czym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony maksymalnie do 12 godzin, a okres rozliczeniowy nie może przekroczyć jednego miesiąca. Jeśli pracodawca przychyli się do wniosku pracownika, warunki stosowania systemu skróconego tygodnia pracy muszą zostać uregulowane w umowie o pracę. Kolejnym rozwiązaniem jest tzw. system pracy weekendowej, wówczas pracownik wykonuje pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, przy czym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w te dni maksymalnie do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca. Ten system wiąże się z dużymi korzyściami dla pracodawcy. Możliwe jest bowiem wykonywanie przez pracownika w dni świąteczne każdego rodzaju pracy i wyłącza się obowiązek pracodawcy udzielania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę, a także zapewnienia pracownikowi co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Również po akceptacji wniosku pracownika przez pracodawcę, ustalenia te powinny stać się przedmiotem umowy. Kodeks pracy wprowadza zakaz zatrudniania niektórych kategorii pracowników w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, co odnosi się również do systemu skróconego tygodnia pracy oraz systemu pracy weekendowej, w których dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony aż do 12 godzin. Jak już wspomniano powyżej zastosowanie powyższych form uelastycznienia czasu pracy wymaga złożenia przez pracownika wniosku. Takich rozwiązań nie można narzucić pracownikowi. Natomiast ich zastosowanie w praktyce uzależnione jest od dobrej woli pracodawcy. Artykuł zawiera wzór wniosku i wykaz aktów prawnych dot. rozkładu czasu pracy. Dodatkowo zamieszczono przykład: System, a rozkład czasu pracy.

Ostatnie zapytania:

  • podanie o zmianę godzin pracy
  • wniosek o zmianę godzin pracy
  • prośba o zmianę godzin pracy
  • wniosek o zmianę godzin pracy wzór
  • zmiana godzin pracy wzór
  • wniosek o zminy czasu pracy
  • prosba o zmiane czasu godzin
  • wniosek o zmianę godzin pracy przykład
  • zmiana godzin pracy podanie
  • wniosek o zmianę czasu pracy