Jak obliczać składki na ubezpieczenia za część miesiąca

Obowiązek ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności. Dla powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych decydujące znaczenie ma faktyczne rozpoczęcie prowadzenia działalności. Nie zawsze jednak dzień uzyskania wpisu do ewidencji jest jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności. W celu zgłoszenia się do ubezpieczeń przedsiębiorca musi złożyć w ZUS-ie: – zgłoszenie płatnika składek: ZUS ZFA – dla osoby fizycznej lub ZUS ZPA – dla osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, – zgłoszenie ubezpieczonego: ZUS ZUA – w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub ZUS ZZA – w przypadku zgłoszenia osoby tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Do zgłoszenia płatnika składek ZUS ZPA i ZUS ZFA należy dołączyć: kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON. Jeśli przedsiębiorca prowadził swoją działalność tylko przez część miesiąca, np. z powodu rozpoczęcia jej w trakcie miesiąca, składki na ubezpieczenia społeczne opłaca tylko za tę część miesiąca, w której prowadził działalność. Zmniejsza wówczas proporcjonalnie podstawę wymiaru składek. Polega ono na tym, że kwotę najniższej podstawy wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Przy proporcjonalnym zmniejszaniu składek obowiązują pewne zasady zaokrąglania zarówno samej podstawy, jak i składek. Uzyskana w wyniku podzielenia przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca podstawa wymiaru składek nie podlega zaokrągleniu i powinna być pozostawiona z tyloma miejscami po przecinku, ile wskazuje kalkulator używany przez płatnika. Następnie ta kwota mnożona jest przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Dopiero po pomnożeniu tej kwoty należy ją zaokrąglić do pełnych groszy. Jeśli natomiast chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to składka na to ubezpieczenie jest miesięczna i niepodzielna. W przypadku gdy rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpiło w trakcie miesiąca, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacona w pełnej wysokości.

Ostatnie zapytania:

  • składki zus za kilka dni
  • jak obliczyć wysokość składek zus pracownicy przebywającej część miesiąca na wychowawczym
  • składki zus za część miesiąca
  • składka zdrowotna za część miesiąca
  • ubezpieczenie pracodawcy od połowy miesiąca
  • założyłem działalnośc w połowie miesiąca jak płacić zus
  • składka zdrowotna za pracownika za część mieisąca
  • jak obliczyć cześć składek zus
  • zus za pol miesiaca
  • ile muszę zapłacić ZUS jak założyłem działalność w połowie miesiąca
Więcej w ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
Przedsiębiorstwo płaci za złamaną nogę

Pracownik podlega opiece pracodawcy nie tylko w miejscu pracy, ale również w drodze do niego i podczas powrotu z pracy do domu. Wypadek powinien zostać zgłoszony niezwłocznie – telefonicznie, osobiści,...

Zamknij