Kto i kiedy może zatrudnić stażystę

Stażysta wykonuje zleconą mu pracę, a pracodawca nie musi wypłacić mu za to wynagrodzenia i ponosić związanych z zatrudnianiem pracowników ciężarów podatkowych. Stażystą w świetle obowiązującego prawa może być wyłącznie bezrobotny, zarejestrowany w urzędzie pracy, który: – nie ukończył 25 lat życia; – w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończył 27 roku życia. Stażysta nie jest pracownikiem, gdyż działa on na podstawie umowy zawartej przez starostę z konkretnym pracodawcą (tzw. umowa o zorganizowanie stażu). Staż jest realizowany według określonego w umowie programu, który powinien precyzować nazwę zawodu bądź specjalności, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Określa także opiekuna, którego zadaniem będzie udzielanie bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych mu zadań. Pracodawca, który chce przyjąć do pracy stażystę musi złożyć, do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. We wniosku można określić personalia osoby, którą chce się zatrudnić na staż. Pracodawca nie może korzystać z pracy stażysty przez czas nieokreślony. Skierowanie bezrobotnego na staż może nastąpić na okres maksymalnie 12 miesięcy. Natomiast proponowanym okresem odbywania stażu jest min. 3 miesiące. Kontrolę nad odbywaniem stażu ma starosta. Osoba odbywająca staż ma prawo do otrzymania stypendium, którego wysokość odpowiada kwocie zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium to wypłaca starosta, który także opłaca od tego świadczenia składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Przez okres pobierania stypendium nie przysługuje prawo pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Stażysta, który z własnej winy nie ukończył stażu, ma obowiązek zwrotu pobranego stypendium, ale tylko jeśli powodem rezygnacji był inny czynnik niż podjęcie innej pracy zarobkowej. Staż może zostać przerwany zarówno z winy stażysty (np. nie wypełnia obowiązków), ale także z winy pracodawcy (brak realizacji warunków odbycia stażu). Kontrolę nad tymi zagadnieniami ma także starosta. Pracodawca wraz z przyjęciem stażysty zyskuje korzyści, ale ciąża także na nim określone obowiązki – udzielanie informacji o programie stażu, zagwarantowanie bezpiecznych i zgodnych ze standardami warunków pracy, przydzielenie środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny, udzielenie płatnych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu w miejscu pracy. Po odbyciu stażu pracodawca ma obowiązek wydania stażyście opinii, która zawiera informacje na temat zrealizowanych przez bezrobotnego zadań, a także pozyskanych przez niego w trakcie odbywania stażu kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Artykuł zawiera wykaz aktów będących podstawą prawną dot. kwestii odbywania stażu.

Ostatnie zapytania:

  • kto to jest stażysta
  • kto może przyjąć na staz
  • kto może zatrudnić stażystę
  • kto może odbyć staż rolnik
  • po jakim czasie od zalozenia firmy mozna zatrudnic stazyste
  • co zyskuje pracodawca przyjmujac studentke na staz
  • po jakim czasie można zatrudnić stażystę
  • jak dlugo trzeba miec firme zeby wziac stazyste
  • czy każdy pracodawca może przyjąć stażystę
  • kiedy można zatrudnić stażystę
Więcej w pracodawca, stażysta
Po zmianie pracodawcy

Pracownik ma prawo do urlopu proporcjonalnego wówczas, gdy: • W ciągu roku zmienia pracodawcę, • Przez część roku nie jest zatrudniony, a kolejna pracę rozpoczął dopiero w ciągu danego roku...

Zamknij