Zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne

Każda firma, która korzysta z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, że wykonywane przewozy są przewozami drogowymi na potrzeby własne. Zaświadczenie wydawane na takie przewozy na terenie kraju osób lub rzeczy na jeden rok kosztuje 100 zł, na 5 lat – 500 zł. Z wykonywaniem tzw. przewozów na potrzeby własne (przewozów niezarobkowych) wiąże się wiele obowiązków. Nie dotyczą one przewozów osób wykonywanych pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz do tego rodzaju przewozów rzeczy, wykonywanych samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Podjęcie i wykonywanie usług transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Uzyskanie jej uzależnione jest m.in. od posiadania odpowiednich zabezpieczeń finansowych i certyfikatów kompetencji zawodowych. Przewozem na potrzeby własne jest każdy przejazd po drogach publicznych z pasażerami lub bez (załadowanego lub bez ładunku) pojazdu, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. O przewozie na potrzeby własne można mówić jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie cztery warunki: – pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, – przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, – w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, – nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. W przypadku przewozów na terenie kraju zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na okres do 5 lat. Właściwy do wydania zaświadczeń na międzynarodowy przewóz na potrzeby własne jest minister transportu. W przypadku wykonywania przewozów na potrzeby własne niezgodnie z wydanym zaświadczeniem, właściwy organ odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności posiadanego zaświadczenia. Chodzi o przypadki, gdy mimo posiadania zaświadczenia wykonywane są faktycznie usługi transportu osób i rzeczy.