Jak obronić się przed bankructwem

Każdy przedsiębiorca, który wprawdzie spłaca długi, a mimo to jest oczywiste, że niedługo stanie się niewypłacalny, może skorzystać z postępowania naprawczego. Daje ono szansę wyprowadzenia firmy z kryzysu. Dotyczy ono wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności. Postępowanie naprawcze zostało unormowane w art. 492 – 521 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Idea postępowania naprawczego sprowadza się do zawarcia układu z wierzycielami. Ten zasadniczo polega na odpowiedniej redukcji zadłużenia przedsiębiorcy oraz ustaleniu dogodnego terminu i sposobu jego spłaty. Wierzyciele godzą się zatem ograniczyć swoje roszczenia wobec przedsiębiorcy, aby odzyskać tylko część należności i to z reguły z opóźnieniem i w ratach. Alternatywą bowiem jest upadłość firmy, która w praktyce może oznaczać dla nich, że otrzymają jeszcze mniej albo nie dostaną nic. Z tej drogi ratowania się przed upadłością może skorzystać zasadniczo tylko przedsiębiorca, który nie miał wcześniej problemów z wypłacalnością. Przedsiębiorca sam wszczyna postępowanie naprawcze, składając w tej sprawie odpowiednie oświadczenie w sądzie. Wraz z nim składa plan naprawczy oraz wszystkie niezbędne dokumenty, obrazujące jego aktualną sytuację finansową. Pozwoli to sądowi podjąć decyzję, czy zgodzić się na otwarcie procedury naprawczej, a wierzycielom – czy zaakceptować układ. Sąd może nie zgodzić się na postępowanie naprawcze. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia przedsiębiorcy wydaje zakaz wszczęcia tej procedury. Wydaje go również wtedy, gdy oświadczenie nie spełnia warunków formalnych albo jeśli zawarte w nim dane są nieprawdziwe. Po wszczęciu postępowania naprawczego sąd ustanawia dla przedsiębiorcy nadzorcę sądowego. Może też powołać biegłego i powierzyć mu zbadanie stanu przedsiębiorstwa. Układ zawiera się na zgromadzeniu wierzycieli. Układ jest przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do udziału w zgromadzeniu, mających łącznie 2/3 ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Aby układ był ważny, musi go zatwierdzić sąd po przeprowadzeniu rozprawy. Układ może być uchylony przez ten sam sąd, który go zatwierdził, jeśli przedsiębiorca nie wykonuje go albo gdy przyczyny powodujące odmowę jego zatwierdzenia ujawniły się w czasie wykonywania układu. Sąd może też go uchylić, gdy przedsiębiorca nie realizuje przyjętego planu naprawczego. Jeśli układ został wykonany przez przedsiębiorcę lub należności nim stwierdzone zostały wyegzekwowane przymusowo, to sąd na wniosek przedsiębiorcy, zarządcy lub innej osoby, która jest odpowiedzialna za jego wykonanie, wydaje postanowienie o wykonaniu układu. To ostatecznie kończy procedurę naprawczą, o ile takie postanowienie się uprawomocni. Jeśli takie postanowienie uprawomocni się, staje się podstawą do wykreślenia wszelkich wpisów w księgach i rejestrach, a przedsiębiorca odzyskuje pełne prawo dysponowania swoim majątkiem.

Więcej w postępowanie naprawcze, Prawo upadłościowe i naprawcze
Z bankiem nie wygrasz

Niektóre wierzytelności są zaspokajane w postępowaniu upadłościowym poza kolejnością, jaka wynikałaby z ogólnych przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Zasadą postępowania upadłościowego jest bowiem to, że wierzyciele zaspokajani są w określonej...

Zamknij