Spółka podzielona, ale nie spółka oskubana

Spółki kapitałowe dzielą się przede wszystkim ze względów biznesowych. Czasami o podziale decydują odmienne wizje prowadzenia biznesu wspólników lub akcjonariuszy. Kiedy indziej chodzi o oddzielenie różnych rodzajów działalności. – Praktyka biznesowa pokazuje, że bardzo istotną informacją związaną z podziałem jest znajomość kosztów podatkowych takiej transakcji – mówi Marek Falenta, prezes zarządu spółki akcyjnej Electus z Lubina, jednej z Gazel Biznesu. Przypomnijmy, że dzielić się mogą jedynie spółki kapitałowe (akcyjne i z o.o,). Wnoszą one swój majątek do spółki istniejącej lub nowej. Spółki te i wspólnicy spółki dzielonej w związku z taką transakcją zapłacą podatek dochodowy. Jest jeden wyjątek. – Podatku nie ma, jeśli majątek przejmowany na skutek podziału, a w przypadku podziału przez wydzielenie również majątek pozostający w spółce dzielonej; jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (np. jeden z zakładów produkcyjnych), a jednocześnie spółka przejmująca nie ma żadnego udziału w kapitale zakładowym spółki dzielonej lub na odwrót, ma go co najmniej 25 proc. (w przeliczeniu na prawa głosu) – wyjaśnia Andrzej Posmak z CMS Cameron McKenna. Spółka dzielona zapłaci 19 proc. podatku od dochodu. – Określa ona wartość rynkową majątku na dzień jej wykreślenia z rejestru lub w razie podziału przez wydzielenie – na dzień wpisania do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej – mówi Agnieszka Wierzbicka z CMS Cameron McKenna. A co jest kosztem podatkowym spółki dzielonej? – Są nim wydatki, jakie spółka poniosła na swój majątek. Są one zmniejszane o dokonane odpisy amortyzacyjne obliczone według metody liniowej, i to niezależnie od faktycznie stosowanej przez tę spółkę metody amortyzacji – informuje Andrzej Pośniak. Spółka przejmująca zapłaci 19 proc. podatku od dochodu, czyli od nadwyżki wartości przejętego majątku (odpowiadającego procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym firmy dzielonej) nad kosztami podatkowymi. Podatek przy podziale spółek zapłacić mogą również wspólnicy spółki dzielonej. – Dochodem wspólnika spółki akcyjnej lub spółki z o.o. jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów lub akcji przydzielonych w spółce przejmującej albo nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów albo akcji w spółce dzielonej – tłumaczy Andrzej Pośniak.

Więcej w podatek dochodowy, podział spółki
Niewiele zapłacisz fiskusowi

Przy tworzeniu funduszu socjalnego i gospodarowaniu nim trzeba uwzględniać konsekwencje podatkowe i związane z tym ewentualnie obowiązki wobec fiskusa. Odpisy na fundusz i zwiększenia są kosztem firmy, pomniejszają więc dochód...

Zamknij