Wsparcie dla ubogich, chorych i skrzywdzonych

Fundusz służy jedynie osobom potrzebującym. Ze środków socjalnych nie można dawać nagród dla wyróżniających się pracowników oraz innych benefitów. Z funduszu socjalnego korzystają pracownicy i ich rodziny. Mają do nich również prawo emeryci i renciści, dla których zakład jest ostatnim pracodawcą, oraz ich rodziny. Oprócz tego pracodawcom wolno nadać takie uprawnienie w regulaminie socjalnym innym osobom. Pomoc dostają jednak nieliczni spośród uprawnionych, gdyż świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy. Nie przysługują wszystkim zainteresowanym, lecz jedynie tym, którzy spełniają kryteria socjalne. Tworząc fundusz, firma nalicza odpisy za każdego zatrudnionego. Kwoty te nie mają jednak nic wspólnego z pomocą udzielaną z funduszu. Dzieje się tak dlatego, iż zgodnie z ustawą świadczeń z funduszu pracodawca udzieli, zbadawszy sytuację socjalną zainteresowanego. Poddaje analizie jego stan majątkowy, życiowy, rodzinny. Najbardziej rzetelnym kryterium decydującym o pomocy jest dochód przypadający na członka rodziny. Im cięższa sytuacja socjalna wnioskującego, tym wyższe wsparcie. Zasady udzielania pomocy z funduszu powinny zostać dokładnie określone w regulaminie socjalnym. Zwykle w firmie działa komisja socjalna czuwająca nad wydatkowaniem środków socjalnych, składająca się z przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych czy załogi. Najczęściej komisja opracowuje wnioski o wsparcie z funduszu, które składają zainteresowani, a także wzory oświadczeń mających udowadniać zarobki ich i najbliższych oraz inne fakty czy okoliczności wpływające na ich sytuację socjalną. Oświadczenie to jest dokumentem w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego, a prawdziwość zawartych w nim danych wnioskujący potwierdza własnym podpisem. Gdy osoba ubiegająca się o wsparcie nie chce doręczyć takiego zaświadczenia, pracodawca może domówić przyznania wsparcia z funduszu. Zasady przyznawania środków i ich podziału między poszczególne cele określa regulamin socjalny. Tworzy go pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka w firmie nie funkcjonuje, to w uzgodnieniu z reprezentantem personelu. Negocjacje, co do treści regulaminu trwają tak długo, aż strony dojdą do porozumienia. Przedsiębiorcy nie wolno przyjąć regulaminu samodzielnie. Zdarza się, że w zakładzie działa kilka związków zawodowych. Wówczas regulamin socjalny trzeba uzgodnić ze wszystkimi, chociaż nie w każdej sytuacji jest to wykonalne. Zatem, jeśli w ciągu 30 dni od rozpoczęcia rozmów wspólnego stanowiska nie przedstawią chociażby struktury reprezentatywne w rozumieniu art. 241 kodeksu pracy, regulamin uchwala sam pracodawca po rozpatrzeniu ich odrębnych stanowisk. Gdy w przedsiębiorstwie nie działa zakładowa organizacja związkowa, zakład uzgadnia regulamin socjalny z przedstawicielem załogi. Artykuł zawiera schemat wyjaśniający ustalanie regulaminy socjalnego, a także wzór regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ostatnie zapytania:

  • wsparcie dla ludzi ubogich