Kiedy następuje przejęcie zakładu pracy

Przejęcie przez nowego pracodawcę zakładu pracy lub jego określonej części powoduje istotne skutki prawne dla pracowników przejmowanego zakładu. Obowiązki nowego pracodawcy reguluje kodeks pracy, ale nie zawsze. Art. 23 par. 1 k. p. mówi, iż w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W chwili zmiany pracodawcy na podstawie wyżej wspomnianego artykułu k. p. następuje przejęcie przez nowego pracodawcę wszystkich, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, praw i obowiązków wynikających z istniejących stosunków pracy. Co więcej przy przejęciu zakładu nowy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejęciem przez niego zakładu pracy. Nowy pracodawca nie musi zawierać z dotychczasowymi pracownikami nowych umów o pracę. Natomiast zmiana dotychczasowych warunków pracy przejętych pracowników może nastąpić tylko za porozumieniem stron lub na mocy dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k. p.). W sytuacji, gdy osoba świadczy pracę na zasadach umowy cywilnoprawnej nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Stosuje się wówczas przepisy prawa cywilnego. Nowy pracodawca nie staje się automatycznie stroną stosunków cywilnoprawnych. Nie ma też obowiązku zaproponowania osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej nowych warunków pracy i płacy. Natomiast nowy pracodawca może przystąpić do istniejących dotąd stosunków cywilnoprawnych na podstawie umów przelewu oraz przejęcia długu zawartych z dotychczasowym pracodawcą i osobą wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z reguły jednak strony zawierają nowe umowy, gdyż daje im możliwość swobodnego ustalenia nowych zasad współpracy. Wszystkie spory, gdy strony związane są umową cywilnoprawną, podlegają rozstrzygnięciu przez sądy cywilne. Pracownik lub inspektor Państwowej Inspekcji Pracy mogą zażądać przed sądem ustalenia, iż dana osoba była zatrudniona, nie w oparciu o umowę cywilnoprawną, lecz w ramach stosunku pracy. Roszczenie to opiera się o art. 189 k.p.c., zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Podstawową przesłanką tego roszczenia jest istnienie interesu prawnego po stronie pracownika. Dla ustalenia, czy strony łączył stosunek pracy, czy też stosunek cywilnoprawny, nie ma znaczenia, jaką nazwę strony nadały zawartej umowie, ani też fakt, czy w ogóle sporządziły umowę w formie pisemnej. Jeśli nawet strony zawarły umowę tylko w formie ustnej, można skutecznie żądać ustalenia, że łączył je stosunek pracy. Artykuł zawiera trzy przykłady omawiające status osób zatrudnionych i ich prawa w wyniku przejęcia zakładu pracy.

Ostatnie zapytania:

  • kiedy następuje likwidacja zakładu
  • kiedy nastepuje przejecie pracowników
  • kiedy następuje przejście zakładu pracy
  • przejecie pracowników kiedy nastepuje
  • przejecie skanski przez colas
  • przejecie zakładu niezgodzenie sie
  • przejęcie zakładu pracy kiedy następuje