Za co prezes stanie przed sądem

Działając na szkodę spółki, członek jej zarządu musi się liczyć nie tylko z grzywną i karą pozbawienia wolności, ale też z zakazem zajmowania dotychczasowego stanowiska. Przestępstwem jest przede wszystkim działanie na szkodę spółki. Mogą je popełnić zarówno osoby biorące udział w tworzeniu spółki handlowej, jak i te, które są członkami jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorami. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i grzywną. Przestępstwo popełnia także ten, kto nakłania do działania na szkodę spółki albo udziela pomocy osobie działającej na szkodę spółki. Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, mimo że były ku temu przesłanki, jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Odpowiedzialność karną ponosi również ten, kto ogłasza nieprawdziwe dane o spółce albo przedstawia nieprawdziwe dane organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji. Zasadniczo w spółce z o.o. obowiązuje zakaz obejmowania, nabywania oraz przyjmowania w zastaw przez spółkę własnych udziałów. Dotyczy on również obejmowania, nabywania udziałów lub przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Naruszenie tego generalnego zakazu jest przestępstwem. Przestępstwem jest również dopuszczenie do wydania przez spółkę z o.o. dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Dotyczy to jednak tylko członków zarządu oraz likwidatorów spółki z o.o. Inne osoby, które dopuszczają do wydania wspomnianych papierów wartościowych, mogą co najwyżej odpowiadać za działanie na szkodę spółki na podstawie art. 585 k.s.h. Listę przestępstw związanych z rachunkowością zawiera rozdział 9 ustawy o rachunkowości. Bardzo ważne regulacje dla członków zarządu spółki kapitałowej zawiera również kodeks karny skarbowy. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu są zawarte w art. 270-309 k.k. Katalog przewinień dyscyplinarnych zawarty został w art. 594 i 595 k.s.h. Przepisy te przewidują jedynie karę o charakterze dyscyplinarnym – w postaci grzywny. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska, jeżeli sprawca: nadużył stanowiska przy popełnieniu przestępstwa albo pokazał, że dalsze zajmowanie stanowiska zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Zakaz ten sąd orzeka na okres od roku do 10 lat. W spółce kapitałowej nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa. Zakaz obowiązuje przez 5 lat od momentu uprawomocnienia się wyroku, z zastrzeżeniem, że nie może skończyć się wcześniej niż 3 lata od dnia zakończenia odbywania zasadniczej kary.

Więcej w odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność dyscyplinarna
Jakie kary może stosować pracodawca

Pracodawca może za jedno przewinienie wymierzyć pracownikowi tylko jedną karę porządkową. Jednak to samo zachowanie pracownika może być podstawą do zastosowania kilku środków dyscyplinujących. Jedną z cech stosunku pracy, która...

Zamknij