Jaki podatek od sprzedaży przez Internet

Najprostszy schemat sprzedaży za pośrednictwem Internetu wygląda następująco: sprzedawca umieszcza ofertę sprzedaży w Internecie, kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, sprzedawca wysyła zamówiony towar pocztą lub firmą kurierską. Przychód z takiej sprzedaży powstanie w dniu wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano rzecz. Ponieważ zazwyczaj przy sprzedaży przez Internet faktury są wystawiane przed wysyłką towaru, to co do zasady przychód w podatku dochodowym powstanie w dniu wystawienia faktury. Czasami jednak, gdy towary są sprzedawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, nie wystawia się faktur ani rachunków. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w takim wypadku „przychód ze sprzedaży wysyłkowej powstaje w momencie wydania towaru z magazynu i przekazania go poczcie w celu dostarczenia odbiorcy”. Najczęściej jednak przy transakcjach zawieranych przez Internet sprzedaż odbywa się za zaliczeniem pocztowym. W tym wypadku obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty. Moim zdaniem należy uwzględnić tu datę otrzymania należności przez sprzedawcę. W tym wypadku nie ma znaczenia data wystawienia faktury. Bardzo często przy sprzedaży przez Internet pobierane są zaliczki bądź przedpłaty. Otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym natomiast powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Za pośrednictwem Internetu mogą być sprzedawane niektóre usługi, np. dostęp do baz danych, usługi związane z oprogramowaniem, kursy internetowe. Większość usług nabywanych przez Internet mieści się w wykazie wymienionym w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT. Miejscem ich opodatkowania jest kraj siedziby, zamieszkania lub stałego prowadzenia działalności przez usługobiorcę. Ta zasada ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy owe usługi są świadczone na rzecz: – osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub – podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę. Natomiast gdy usługi te świadczone są na rzecz osób lub podmiotów zamieszkałych (lub mających siedzibę) w innych krajach UE, jednak niebędących podatnikami, to o miejscu opodatkowania decyduje siedziba usługodawcy. Jeśli to polskie firmy będą korzystały z wymienionych usług, wówczas wystąpi import usług i polska firma będzie zobowiązana do rozliczenia importu usług w naszym kraju. Może się zdarzyć, że zamówienia w sklepie internetowym złoży osoba zamieszkała w innym kraju i towar zostanie tam wysyłany. Wówczas w zależności od tego, kto jest zamawiającym, sprzedawca w swoich księgach wykaże eksport, wewnątrzwspólnotową dostawę towaru lub sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów będziemy mieć do czynienia, gdy nabywcą jest podatnik VAT z innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju wystąpi, gdy nabywcą jest osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT w innym kraju UE. Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej jest uzależnione od całkowitej wartości towarów sprzedanych do danego kraju UE.

Więcej w podatek VAT, sklepy internetowe
Użyczyłeś, sprawdź, co z podatkiem

Czy jeśli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą bezpłatne udostępnimy pewne rzeczy do używania kontrahentowi, powinniśmy z tego tytułu naliczyć VAT? W praktyce gospodarczej nie jest to rzadka sytuacja. Przykładowo...

Zamknij